О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 679              от 20.04.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 966 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 156 от ДОПК.

Образувано е по жалба на Г.К.Т., ЕГН **********, лично и като ЕТ „ЖИКА – Г.Т.“ с ЕИК ** със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. „Оборище“ № 6, чрез адв. Д.Р. *** със съдебен адрес,*** против Ревизионен акт № 02000215010983-091-001/16.01.2017 год. на ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с Решение № 65/30.03.2017 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП. Заявено е, че оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение са незаконосъобразни, като по същество се развиват доводи за неоснователност на констатациите на приходната администрация, обективирани в оспорените актове.

На 19.04.2017 год., в Административен съд Бургас е постъпила молба вх. № 3874/19.04.2017 год. от жалбоподателя, чрез представляващия го адв. Р. ***, в която молба е заявено оттегляне на подадената жалба.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулирано оттегляне на оспорването е подадено от  надлежно упълномощен процесуален представител на жалбоподателя, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на Г.К.Т. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Т., ЕГН **********, лично и като ЕТ „ЖИКА – Г.Т.“ с ЕИК ** със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. „Оборище“ № 6, чрез адв. Д.Р. *** със съдебен адрес,*** против Ревизионен акт № 02000215010983-091-001/16.01.2017 год. на ТД на НАП Бургас, потвърден изцяло с Решение № 65/30.03.2017 год. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 966/2017 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: