ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Веселин Енчев

КНАХ   дело    номер  966   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:55 часа се явиха:

Касаторът –   С.Ж.С., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът   Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, редовно уведомен, също не се явява и не се представлява.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор С..

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по факса са постъпили писмени бележки вх. № 8249/16.09.2015г. от адвокат А.Д., пълномощник на касатора С.Ж.С., видно от които същия заявява, че е служебно възпрепятстван да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото, като поддържа изложеното в жалбата. Прави и доказателствени искания:  1. да се изиска от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Бургас видеоклипа, на който е заснето превишението на скоростта, на базата на който е изготвена и клип № S 0000060F034, за да бъде изгледан в съдебно заседание, от който да се установи кой е управлявал процесното МПС, каква е установената скорост, дали в този клип се вижда само МПС-то на моя доверител или има и друго успоредно движещо се с него МПС, и 2. да бъде изискана от съответните технически служби на Община Бургас одобрена от Общинския съвет на град Троян и валидна към 03.11.2012 г., транспортна схема на посочения в спорното решение пътен участък, от която да е видно и да доказва по безспорен и категоричен начин, че именно на посоченото населено място е обжалваното НП и съответно решение, скоростта на движение е 90 км/ч въведена с пътен знак „В-26”.  В писмените бележки има и изложено подробно становище по съществото на спора.

 

         ПРОКУРОР С.   – Не са налице процесуални пречки по хода на делото. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане. Подадена е в законоустановения срок от надлежна страна. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

По докладваните в днешно съдебно заседание доказателствени искания на касатора, съдът намира първото от тях за процесуално недопустимо, с оглед нормата на чл.219, ал.1 от АПК. Искането по т.2 е основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от  Областно управление Бургас, в качеството му на трето неучастващо лице, справка, от която да е видно, към 03.11.2012г., къде е разположена табела Д11 гр. Бургас - преди или след км 491 /преди или след стационарна камера на Ромпетрол/, като в тази връзка се представи и схема на разположението на пътните знаци  В 26 на всеки един от входовете на гр.Бургас в процесния пътен участък.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.11.2015г. от 11:20часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: