ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 23.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и трети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1966 по описа за 2015 година.                  

   

    На именното повикване в 14:15 часа в се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Несебър, редовно призован, представлява се от правоспособен юрист Т., пълномощно и документи за правоспособност като юрист.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото. 

 

ЮРИСТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. на 14.03.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ЮРИСТ Т.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 74 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение със 9 снимки, което поддържам. Посетила съм имота на място 07.03.2016година.

В констативната част на стр.5 и продължението на стр.6 са написани видовете работи, които са необходими за да бъдат извършени за да бъде използваема сградата, а втория въпрос който ми беше поставен  дали може да се предотврати самострутването, отговарям че то може да бъде предотвратено, ако се извършат необходимите работи, но не и използваемостта на сградата не може да се промени. Частично е започнато самосрутване от покривната конструкция на сградата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А.,  в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.76).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСТ Т.: Представям съобщение изх.№ 1854 от 24.09.15г на община Несебър, кметство Обзор по §4, ал. 2 изр. първо от ЗУТ, с обратна разписка, във връзка това че сме уведомели съседите на парцела. Представям това съобщение за сведение или пълнота на преписката. Няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приеме за сведение представеното съобщение. Няма да соча други доказателства.

 

   Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение по делото съобщение изх.№ 1854 от 24.09.15г на община Несебър, кметство Обзор.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, видно от приетото по делото заключение по съдебно-техническата експертиза,  което считам за обективно и компетентно изготвено процесните сгради са в лошо състояние, което не отричаме, но съществуващите по тях дефекти  при извършване на работите, са отстраними по начина описан детайлно в експертизата. Предвид това, считам че не е налице втората от предвидените две кумулативни предпоставки по чл.195, ал. 6 от ЗУТ, поради което считам заповедта на кмета на община Несебър за незаконосъобразна и моля да я отмените. Считам, че не е осъществена втората предпоставка че сградите подлежат на заздравяване, т.е. последното изречение на ал. 6 от чл.195 от ЗУТ и сградите могат да се поправят и заздравят.

 

ЮРИСТ Т.: Моля да постановите решение, с което потвърдите оспорваната заповед на кмета на община Несебър. Считам същата за законосъобразна. По отношение на доводите, че липсва предпоставката по ал. 6 от ЗУТ, става въпрос за това, че по-голяма тежест би имало разпоредбата, че същите са опасни за здравето и живота на хората и считам, че до момента не са предприети необходимите действия може би има, но не сме уведомени, за заздравяване на сградата и не можем да коментираме какво ще се случаи в бъдеще, а трябва да се предприемат сега действия било то и по премахване. Моля да потвърдите заповедта на кмета на община Несебър като правилна и законосъобразна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Към момента няма действия, тъй като тече  процедура  по продажба на сградата, която е обявена на търг, но не сме представили доказателства за това, тъй като считахме, че е неотносимо към момента. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и направените разноски по делото.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:28часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: