О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    688

 

Град  Бургас, 20.04.2017 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, трети състав, на двадесети април 2017 година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Чавдар Димитров

                                      

като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело № 965 по описа за 2017 година  и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е образувано по жалба на Х.Е.Р. , гражданин на Федерална република Германия с постоянен адрес ***, против отказ на Управителя на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ №1 за издаване на абонаментна карта за пътуване с градския транспорт с намаление, обективиран в писмо с изх. № 499 от 31.03.2017г.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира същата за процесуално недопустима поради липса на предмет, както и правен интерес от оспорването. Съображенията за това са следните:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е отказ на управител на търговско дружество да предостави определен вид отстъпки на жалбоподателя, обективиран в нарочно писмо с изх. № 499 от 31.03.2017г. 

С цитирано в писмото заявление г-н Р.  е поискал да му бъде издадена абонаментна карта за обществения транспорт на общ. Бургас от управителя на търговското дружество, предлагащо услугата. От отговора на искането се установява, че поисканата привилегия не му е била предоставена.

Съдът приема, че оспореното писмо на Управителя на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ №1 не разкрива белезите на индивидуален административен акт, по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като същият документ не изхожда от административен орган или друг, овластен със закон за това орган или организация. В този смисъл, макар картата за градския транспорт, чието издаване е отказано, да създава права за притежателя, тя е документ, изхождащ от търговско дружество, субект на частното право. Всъщност такива са и отношенията между двете страни - частно-правни, а не такива на власт и подчинение. Макар община Бургас да е едноличен собственик на капитала на търговското дружество, последното притежава собствена правосубектност и тя в никакъв случай не е такава на орган на власт. Дейността по предоставяне на определен вид отстъпки, посредством издаване на карта за градския транспорт на лица-пенсионери от юридически лица, които са частноправни субекти не е административна дейност, поради което отказът, описан от ищеца не може да се отъждестви с отказ да бъде издаден документ по смисъла на чл.21, ал.3 АПК, тъй като последната разпоредба имплицитно съдържа изискването автор на такъв документ или на отказа да бъде издаден да бъде отново орган на власт.

С оглед изложеното съдът приема, че в случая липсва годен за обжалване индивидуален административен акт, както и правен интерес от оспорването му, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, и производството по делото да бъде прекратено.

 

 

Воден от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, трети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Е.Р. , гражданин на Федерална република Германия с постоянен адрес ***, против отказ на Управителя на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустриална“ №1 за издаване на абонаментна карта за пътуване с градския транспорт с намаление, обективиран в писмо с изх. № 499 от 31.03.2017г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 965/2017г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: