РЕШЕНИЕ

1669

гр.Бургас, 08.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 28 септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря Сийка Хардалова, в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 964 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по оспорване на индивидуални нормативни актове, по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Оспорваща страна (жалбоподател) е Унимекс ЕООД гр.Пловдив. В производството оспорващата страна участва чрез управителя на дружеството, както и чрез пълномощник – адвокат А.Н.от АК Пловдив.

Орган, издал административния акт (АО), е изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Същият участва в производството лично и чрез пълномощник – юрисконсулт П. Петров.

Предмет на оспорване е решение № РД-171/27.03.2018г. на АО с което е разпоредено да се регистрира нередовност и да се впише в регистъра на нередовностите под своя национален идентификационен номер, констатираната такава на стойност 14 289.43лв. по съфинансиран от Европейския Съюз проект с УНП BG0713EFF-211-160067 с наименование „Изграждане и оборудване на садкова инсталация УНИМЕКС в язовир Доспат“, с бенефициент по проекта Унимекс ЕООД.

Предмет на оспорване е и покана за доброволно изпълнение изх.№ 2600-6763/29.03.2018г., с която АО е поканил жалбоподателя да му заплати въз основа на горното решение сумата 14 289.43лв. в двуседмичен срок.

В жалбата и в писмено становище по същество се прави оплакване, че в рамките на започналата процедура по нередности няма валидно постановен акт по чл.73 ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗЕСЕСИФ) – след решението за вписване на нередовност направо е изпратена до жалбоподателя оспорената покана за доброволно изпълнение. Не е дадена възможност по чл.73 ал.2 ЗУСЕСИФ на жалбоподателя да изложи писмените си възражения, които да бъдат обсъдени при постановяване на обжалваемия акт.  Изложени са възражения и по същество относно наличието на правни и фактически основания за издаването на оспорените актове. Иска се отмяна на оспорените актове. Сочат се доказателства.

Правното основание на оспорването е чл.145 АПК вр. с чл.73 ал.4 ЗУСЕСИФ.

Жалбата срещу поканата за доброволно изпълнение е допустима. Подадена е в срока по чл.149 ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147 ал.1 АПК. Оспорваната покана има белезите на обжалваем пред съда акт, тъй като с влизане в сила на ЗУСЕСИФ актът, с който се определя по основание и размер финансовата корекция, е индивидуален административен акт и защитата срещу него се осъществява по реда на чл.27 ал.3 и 5-7 вр. с чл.73 ал.4 ЗУСЕСИФ, т.е. по реда на АПК. Процесната покана за доброволно изпълнение съдържа властническо изявление на административен орган за едностранно налагане на финансова корекция, което пряко засяга правата и законните интереси на жалбоподателя, който е неин адресат. При липсата на друг акт, постановяващ оспореното задължение на жалбоподателя и постановяващ финансова корекция, като такъв следва да се разглежда поканата. По повод постъпилата жалба, на засегнатото от акта лице следва да бъде дадена съдебна защита по реда на АПК. (В този смисъл е тълкуването на закона, възприето в правораздавателната практика и в частност с решение № 3961/27.03.2018г. по а.д. № 1472/2018г. на ВАС.)

Жалбата срещу посоченото решение е недопустима, тъй като същото няма характеристиките на индивидуален административен акт, а е такъв по чл.21 ал.5 изр.1 АПК, съобразно изложените по-долу мотиви. Производството по делото в частта относно тази жалба следва да се прекрати като недопустимо.

Органът, издал оспорените актове, оспорва жалбата с писмено становище и иска съдът да отхвърли оспорването. Представил е заверено копие от преписката по приемане на оспорения акт. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Представен е препис от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № 20/28.01.2011г., с регистрационен номер на проектното предложение УНП  BG0713EFF-211-160067, с наименование на проекта „Изграждане и оборудване на садкова инсталация „Унимекс“ в язовир Доспат, по мярка 2.1. „производствени инвестиции в аквакултурата“, приоритетна ос 2 „Аквакултура. Риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.“ на оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство 2007-2013г. Максималната одобрена обща стойност на проекта е определена от страните по договора на 777 637.39лв., а срокът за реализация на проекта е 14 месеца. Страни по договора са ИАРА гр.София, като управляващ орган и Унимекс ЕООД като ползвател. Представен е и препис от анекс № 1/06.06.2011г. към договора, с който максималната одобрена обща стойност на проекта е намалена от страните по договора на 658 854.93лв. Също така страните са договорили, че първоначално одобрената помощ въз основа на представените документи, съгласно таблицата за одобрените инвестиционни разходи, приложение №1, е в размер на 395.312.96лв., представляващи 60% от целия размер на инвестицията, от които 75% в размер 296 484.72лв. се осигуряват от Европейския съюз и 25% в размер 98 828.24лв. от държавния бюджет на РБ, като разходите за ДДС са недопустими, с изключение на невъзстановимия ДДС.

Представен е препис от сигнал за нередност по посочения по-горе проект, внесен в ИАРА на 28.09.2017г. Сигналът е изготвен от С. Георгиева и Ж.Михайлова, младши експерти в дирекция „Структурни фондове по рибарство“ към ИАРА. В обстоятелствената част на сигнала е посочено, че при извършена проверка през 2017г. експертите са изискали от Унимекс ЕООД документи, отнасящи се за изпълнението на производствената програма през 2013г. Тъй като такива не били представени следвало да се приеме, че няма възможност да бъдат признати за действително произведени количествата пъстърва, посочени от ползвателя в представения от него информационно-статистически формуляр. При тези обстоятелства експертите стигнали до извод, че на ползвателя следва да се наложи финансова корекция за цялостно неизпълнение на заложената производствена програма за 2013г. по цитирания по-горе проект, в размер на 17 861.79лв. (5% от 357 235.75лв. от изплатената БФП в размер 395 296.15лв. с приспадната наложена финансова корекция в размер 38 060.40лв.).

Въз основа на сигнала за нередност по проект на 23.03.2018г. е изготвен подробен доклад от старши експертите в ДСФР М. Топалова и В. Иванова, с който са потвърдени фактическите и правните изводи на младши експертите.

Въз основа на сигнала за нередност по проект и доклада, на 27.03.201г. е издадено процесното решение, а на 29.03.2018г. е издадена процесната покана за доброволно изпълнение.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Макар материалните отношения между страните, отнасящи се до реализиране на проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз, да са се развили през 2011-2013г. и процесната нередовност да е осъществена в този период, приложим относно процедурата по установяването и и налагането на финансова корекция, е Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, обнародван в ДВ № 101/22.12.2015г. Това е така, тъй като с §10 от ПЗР на ЗУСЕСИФ е разпоредено единствено започналите до влизането му в сила производства да бъдат довършени по реда, действал преди това, а съгласно §8 действащите подзаконови нормативни актове остават приложими след влизане в сила на закона само доколкото не му противоречат.

Производството по установяване на нередовности започва с образуването на преписка по чл.11 ал.9 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (НОПАНФИПСЕС). Съгласно тази разпоредба преписка се образува по всеки внесен сигнал за нередност. В процесния случай сигналът за нередност е внесен на 28.09.2017г. и от тази дата е започнало производството. При тези обстоятелства разпоредбите на ЗУСЕСИФ са тези, които следва да се обсъждат от съда при преценката налице ли са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила по смисъла на чл.146 т.3 АПК. Разпоредбите на НОПАНФИПСЕС са приложими доколкото дават допълнителна детайлизирана уредба на уредените от закона процедури и то само доколкото не му противоречат.

Процедурата по администриране на нередност в разглеждания случай е започнала надлежно при спазване разпоредбата на чл.169 ал.2 ЗУСЕСИФ – по сигнал. Обжалваното решение на ответната страна има характеристиките на такова по чл.169 ал.5 ЗУСЕСИФ – с него е разпоредено вписване в регистъра на нередността по подадения сигнал. Този акт е адресиран към длъжностните лица, водещи регистъра и не е насочен към създаване на права и задължения на лица извън администрацията. Затова актът е вътрешнослужебен, няма характеристиките на индивидуален административен акт и не подлежи на оспорване пред съд.

На съдебно оспорване подлежи актът по чл.73 ал.1 ЗУСЕСИФ, поради което изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е следвало да приключи процедурата по администриране на нередност с издаването на мотивирано решение, с което да определи финансовата корекция и то след като предостави на жалбоподателя възможността да направи възражения по чл.73 ал.2 ЗУСЕСИФ, които да обсъди в мотивите си. Тази процедура не е била изпълнена от АО при постановяването на обжалвания акт. Неизпълнението представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като е лишило заинтересованото лице от законово гарантираната му възможност да се защити по фактите и правото при определяне на задължението му. Затова констатираното нарушение води до незаконосъобразност на оспорения акт с който са определени задълженията (поканата за доброволно изпълнение), съответно се явява основание за оспорването му по чл.146 т.3 АПК. Оспорената покана следва да се отмени на основание чл.172 ал.2 АПК.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството в частта относно оспорването от Унимекс ЕООД ЕИК:115166299 на решение № РД-171/27.03.2018г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с което е разпоредено да се регистрира нередовност и да се впише в регистъра на нередовностите под своя национален идентификационен номер, констатираната такава на стойност 14 289.43лв. по съфинансиран от Европейския Съюз проект с УНП BG0713EFF-211-160067 с наименование „Изграждане и оборудване на садкова инсталация УНИМЕКС в язовир Доспат“, с бенефициент по проекта Унимекс ЕООД.

ОТМЕНЯ покана за доброволно изпълнение изх.№ 2600-6763/29.03.2018г., с която АО е поканил жалбоподателя да му заплати въз основа на горното решение сумата 14 289.43лв. в двуседмичен срок.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :