ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На пети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 964 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ „УНИМEКС“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя В.Г.и адв. А.Н.от Адвокатска колегия – П., редовно упълномощен.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба, подадена от „Унимекс” ЕООД срещу Покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-6763/29.03.2018 г. и Решение № РД-171/27.03.2018 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, с която е наредено да се регистрира нередност и същата да се впише в Регистъра на нередностите.

В жалбата се твърди, че не е налице валидно извършена финансова корекция с установен от закона Акт по смисъла на чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, не е спазена нормата на чл. 73, ал. 2. Твърди се, че извършената финансова корекция е по договор, чието изпълнение е приключило, и същото е извършено извън пет годишния срок за контрол.

 

АДВ. Н.Искането ни е актовете да бъдат отменени. Поддържам жалбата изцяло срещу двата акта и тъй като съдът е този, който да се произнесе освен с решението по същество, аз ще взема отношение по правния интерес. Той е обоснован на това, че съдържа атрибутите по чл. 14, ал. 1 от Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз“ има такъв диспозитив, който ще породи правните последици и който законът свързва с този диспозитив. В решението се съдържа изявлението на Управляващия орган за установяване на финансова корекция. Тъй като с влизане в сила на ЗУСЕСИФ се определи единствен ред за издаване на актове, свързани с финансова корекция и контрол на тези актове, и тъй като в тях има изявление на този орган свързан с финансовата корекция, имаме правен интерес да го обжалваме, тъй като той ще породи този ефект, който се търси, а поканата за доброволно изпълнение считам, че е част от горното волеизявление на Управляващия орган по размер и основание на тази корекция.

Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата заверени копия с Покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-6763/29.03.2018 г. и Решение № РД-171/27.03.2018 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас.

Съдът КОНСТАТИРА, че с разпореждане на съда от 06.06.2018 г. е разпоредил административният орган да представи по делото цялата преписка по издаване на оспорените актове. До настоящия момент това разпореждане не е изпълнено от страна на административния орган. Съдът намира, че следва още веднъж да се задължи административния орган да представи по делото административните преписки по издаване на оспорените актове, като същият се предупреди, че при повторно неизпълнение на това задължение, съдът ще му наложи глоба.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това, да представи по делото заверени копия от административните преписки по издаване на Покана за доброволно изпълнение изх. № 2600-6763/29.03.2018 г. и Решение № РД-171/27.03.2018 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас.

ПРЕДУПРЕЖДАВА изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, че при неизпълнение на задължението в срок, съдът ще му наложи глоба.

 

АДВ. Н.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2018 г. от 10.00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се съобщят на административния орган за задълженията му по настоящия протокол.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:45 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: