Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Бургас, №   1162                 /30.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                            ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 964/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Д.Г. ***, е оспорил решение № 551/28.03.2014г. постановено по АНД № 340/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 4115/13 от 18.10.2013г. издадено от началник сектор ПП при ОД МВР Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182, ал.1, т.6 от същия закон на касатора е наложена глоба в размер на 450 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде отменено и наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Касационната жалба е бланкетна. В нея общо се оспорва решението на районния съд, като касаторът твърди, че то е неправилно. Не са посочени конкретни възражения, от които настоящия касационен състав да направи извод по какви причини касатора счита решението на районния съд за неправилно. В касационната жалба е посочено, че допълнителни аргументи и съображения ще бъдат изложени в съдебно заседание. За проведеното на 05.06.2014г. съдебно заседание касаторът е редовно уведомен на 15.05.2014г. В съдебно заседание не се е явил, не е изпратил и пълномощник, който съобразно твърдението в касационната жалба да посочи допълнителни аргументи и съображения.

С процесния АУАН и наказателно постановление е описана фактическа обстановка, установено с техническо средство – система MultaRadar SD №00209D32D4F9, снимка № S0000091F151. С това техническо средство на посочената дата и час е установено нарушението на чл.21, ал.2 от ЗДвП, изразяващо се в нарушаване на пътен знак В26, който е ограничена скоростта на движение – 90 км/ч, а автомобила, управляван от касатора (според саморъчно подписана от него декларация от 23.07.2013г.) е бил засечен да се движи със скорост 150 км/ч. Техническото средство, с което е установено нарушението, е стационарна видеорадарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, за която по делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888 и протокол за проверка №129-ФМИ от 19.03.2013г. на Български институт по метрология, с който е удостоверено, че видеорадарната система отговаря на метрологичните изисквания.

АУАН е съставен в срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Същото се отнася и за наказателното постановление по отношение на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН. Съдържат всички изискуеми от закона реквизити. По несъмнен начин е установено извършеното деяние, лицето, което го е извършило и неговата вина. Правилно е приложен материалния закон.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДвП, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак.

В процесния случай мястото, където е засечена скоростта на управлявания от касатора автомобил е в пределите на населеното място гр.Бургас и без наличието на специален знак следва да се спазва скоростта предвидена за населени места в разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП, която за конкретния автомобил е 50 км/ч. В настоящия случай със знак В26 е допуснато автомобилите в процесния участък да се движат с максимална скорост от 90 км/ч. Автомобилът управляван от касатора се е движел със скорост 150 км/ч, т.е. налице е превишение от 60км/ч. По тази причина правилно е приложена и санкционната разпоредба на чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП според която водач превишил разрешената максимална скорост в населено място се наказва за превишение над 50 км/ч с глоба от 350 лв. и 3 месеца лишаване от право да управлява МПС, като за следващи 5 км/ч над превишението 50 км/ч глобата се увеличава с 50лв. Процесното превишение е 60 км/ч, поради което правилно е определен размер на глобата – 450 лв. и кумулативно наказание лишаване от право да управлява МПС в размер на 3 месеца.

Районният съд в обжалваното решение е достигнал до същите изводи. Не е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което е постановил едно валидно, допустимо и правилно решение.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №551/28.03.2014г. постановено по АНД №340/2014г. по описа на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: