ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 964 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет – Царево, редовно призован,  представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Б.П., редовно призован, представител не се явява.

 

В залата присъства представител на Окръжна прокуратура гр.Бургас прокурор К..

 

ПРОКУРОР К. – Моля, на основание чл.16, ал. 1 от АПК Прокуратурата на Република България да бъде конституирана като страна в производството, с оглед защита на важен държавен обществен интерес.

 

С оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас за встъпване във вече образувано административно производство и на основание чл.16, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА, като страна в производството Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по Заповед № РД-09-32/11.04.2013 г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва приетото по т.16 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол № 19/21.03.2013 година, решение № 273, в частта му по т.2 и т.3.

ПОСТЪПИЛА е съгласно указанията на съда с писмо вх. № 4290 от 29.04.2013 г. изисканата от Общински съвет – Царево административна преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Поддържам направеното оспорване със Заповед № РД-09-32/11.04.2013 година на Областен управител на област Бургас по мотивите изложени в нея.  Моля да се приемат представените с преписката доказателства. Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата. 

 

ПРОКУРОР К. - Не са налице процесуални пречки за разглеждане на оспорването от страна на Областния управител. Няма да соча доказателства. Да се приеме представената административна преписка в нейната цялост. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което  да отмените приетото по т.16 от дневния ред на заседание на Общински съвет Царево и отразено в протокол № 19/21.03.2013 година, решение № 273, в обжалваната му част, като неправилно и незаконосъобразно, по мотивите подробно изложени в оспорващата заповед на Областния управител, които поддържам изцяло. 

 

ПРОКУРОР К. – Уважаема г-жо съдия, оспорването направено със заповедта от страна на областния управител намирам за правилно, обосновано и законосъобразно. Решението на Общински съвет Царево, като незаконосъобразно моля да бъде отменено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: