Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1824                             23.10.2018г.                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, дванадесети състав, на десети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

         Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Банкова като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 963 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.215, ал.1, във връзка с чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на С.П.М. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес *** - адв.Ж.А., против заповед № РД-273/19.03.2018г. на кмета на община Карнобат. Със заповедта е разпоредено на жалбоподателя в тридесетдневен срок да премахне установения незаконен строеж, наименуван „метална гаражна клетка“, разположена в югозападната  част на УПИ ХV, кв.14 по плана на гр.Карнобат, след което да почисти терена, освободен от металната клетка. С жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като неправилна и  незаконосъобразна, постановена в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила, както и да бъдат присъдени направените в хода на производството разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от  адвокат А., която поддържа жалбата по изложените в нея доводи. Ангажира доказателства.

Ответникът, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и пледира същата да бъде отхвърлена като неоснователна.

Жалбата е подадена от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването. Същата отговаря на формалните изисквания за съдържание и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът намира жалбата за основателна, като съображенията за това са следните:

Административно производство, в хода на което е издадена атакуваната заповед, е започнало със съставяне на констативен акт от 13.11.2017г. от служители на Община Карнобат, отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ (л.18-19)  във връзка с проверка на строеж, представляващ един брой метална гаражна клетка, попадащ в УПИ ХV от кв.14 по плана на гр.Карнобат. При проверката е установено, че гаража е извършен в имот съсобствен между Община Карнобат и живущите в жилищната сграда, като се ползва от С.П.М.. За строежа няма одобрен проект и разрешение за строеж, като той представлява един брой гаражна клетка, с размери 2.60/4.70м., разположена в югозападната част на имота. Прието е, че М. /ползвател на металната гаражна клетка/, е разположил гаража, без разработен и одобрен ПУП-ПЗ за допълващо застрояване, без одобрени проекти и без разрешение за строеж, с което е нарушил чл.148, ал.1 от ЗУТ. Посочено е, че предвид установените нарушения, констативния акт е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.

Проверката е извършена в отсъствието на жалбоподателя. Издадена е заповед № РД-273/19.03.2018г. на кмета на община Карнобат, с която е разпоредено на жалбоподателя в тридесетдневен срок да премахне установения незаконен строеж, наименуван „метална гаражна клетка“, разположена в югозападната част на УПИ ХV, кв.14 по плана на гр.Карнобат, както и да почисти терена след премахването на металната гаражна клетка.

По делото е допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която  сочи, че процесния гараж е идентифициран по ръчна схема, представена от служители на Община Карнобат. Гаражът е с размери 2.60/4.70м. Строежът не е предвиден по ПУП-ПРЗ, като в УПИ не е предвидено допълващо застрояване. Жалбоподателят няма отстъпено право на строеж, липсват одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж, като строежа не е деклариран пред одобряващите органи до 31.12.1998г.   

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.146 АПК във връзка с чл.168 АПК, съдът намира  жалбата за основателна.

Заповед № РД-273/19.03.2018г. на кмета на Община Карнобат е издадена от компетентен орган, с оглед разпоредбата на чл. 225а, ал.1 от ЗУТ, при спазване на установената писмена форма. Съгласно чл. 225а ал.1 от ЗУТ, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, които са незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.

Обектът, описан в оспорената заповед, представляват „строеж” по смисъла на §5 т.38 от ЗУТ. Това се установява от неговото описание в заключението на вещото лице. Размерите и конструктивните особености на гаража по разрешението, съответстват на тези по констативния акт. Строежът е пета категория, затова издаването на заповед за неговото премахване е от компетентността на кмета на общината или упълномощено от него лице.

При издаване на заповедта са допуснати съществени нарушения, като съображенията за това са следните:

Жалбоподателят е определен като адресат на заповедта, като негов ползвател. Административното производство по премахване на незаконен строеж се развива между административния орган и възложителя на строежа, като не е предвидено участието на ползвателя на строежа. В случая, в обжалваната заповед не се твърди, че жалбоподателят е възложител на строежа, а се сочи че е негов ползвател, поради което неправилно е определен като адресат на заповедта. От събраните по делото доказателства не се установява жалбоподателя да е възложител на строежа. Съгласно нормата на чл.161 от ЗУТ, възложител на строежа е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. От представените по делото доказателства не се установява, че именно С.М. е възложител на процесния строеж по смисъла на посочената правна норма, тъй като на него не му е учредено право на строеж и няма право да строи в имота по силата на закон. Строежът е разположен в имот съсобственост между община Карнобат и физически лица живущи в жилищната сграда.

С оглед изложеното съдът намира, че неизясненото в административното производство обстоятелство кой точно е извършителя на строителството, представлява съществено процесуално нарушение на чл.35 и чл.36 от АПК, тъй като административния орган не е изпълнил задължението си да установи безспорно лицето, субект на задължението, за премахването на незаконния строеж. Допуснатото съществено нарушение на административно -производствените правила води и до противоречие на издадената заповед с разпоредбата на чл.225а, ал.6 от ЗУТ, вр.чл.225а, ал.5 от ЗУТ, тъй като незаконните строежи подлежат на премахване от извършителите им.

Изложените съображения мотивират съда да приеме, че обжалваната заповед  е незаконосъобразна, като издадена при допуснати съществени процесуални нарушения, поради което следва да бъде отменена.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на С.М. следва да се присъдят направените в хода на производството разноски в размер на 10,00 лева, платена държавна такса.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд - Бургас, дванадесети  състав

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ заповед № РД-273/19.03.2018г. на кмета на Община Карнобат, с която е разпоредено на С.П.М.  в тридесетдневен срок да премахне установения незаконен строеж, наименуван „метална гаражна клетка“, разположена в югозападната  част на УПИ ХV, кв.14 по плана на гр.Карнобат, след което да почисти терена, освободен от металната клетка .

ОСЪЖДА Община Карнобат да заплати да заплати на С.П.М. ***, с ЕГН **********, сумата от 10,00 лева (десет лева), представляваща направените по делото разноски. 

Решението може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните  пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: