ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 963 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.М., редовно призован, не се явява, за него адвокат А., с пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Карнобат, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

             ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

           СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Д.Ч. –  години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.: Съответства ли изследвания от вас гараж на гаража описан в оспорената заповед като размер?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като размер и  материал съответства изследвания от мен гараж на описания в оспорената заповед.

 

АДВОКАТ А.: Това ли са размерите  2,60 м. на 4,70 м. , посочени под снимката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са размерите, тези посочени под снимката са размерите. Този гараж е малко по-малък от останалите гаражи. Има два-три по-малки гаражи.

 

АДВОКАТ А.: Вие сте описали 5 гаража  разположени на една и съща линия, къде се намират, в коя част ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Те се намират югозападната част. Там са 5 гаража, като 3 от тях са по-малки.

 

АДВОКАТ А.: В коя част на УПИ ХV в кв. 14 е поставен изследвания гараж?

  ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Гаражът се намира на югозападната регулационна линия, тъй като скицата е ориентирана на север.

 

АДВОКАТ А.: На тази линия има ли разположен гараж със същите размери?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казах вече, че има 3 гаража там с такива размери, където е разположен процесния.

 

АДВОКАТ А.: Как установихте, че  гаражът който сте изследвали е на този на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Установила съм го, като ми беше представена  ръчна скица изготвена от служители на Общината. Скицата е изготвена при съставяне на констативните актове и след това като отидох на място и жалбоподателят случайно слезе и потвърди, че това е неговият гараж.

 

АДВОКАТ А.: От къде имате информация, че тази скица е изготвена при съставяне на констативните актове?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казвам това, защото на тази скица са нанесени с номерация и имена и  няма логика да е правена през друго време.

 

АДВОКАТ А.: Това е ваше разсъждение, така ли да разбираме?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е мое разсъждение и смятам, че е изготвена тази ръчна скица при съставяне на констативните актове, тъй като са нанесени  всички с номерация, а отстрани има легенда и срещу номерацията е записано кой е ползвател.

 

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: Казвате, че тази скица е направена при съставяне на констативните актове, така ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така предполагам, че ръчната скица е направена при изготвяне на констативните актове.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на съда: Допълнително съм попитала в Общината  има ли нещо, по което мога да разбера на кой гараж кой е ползвателя и тогава служителите на общината ми показаха ръчната скица.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., на която определя възнаграждение в размер на 200лева, от които 110лева платими от внесения на депозит (л.39 от делото), и 90лева вносими от ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

АДВОКАТ А.: Оттеглям искането си за разпит на свидетел. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ М.: Не възразявам по оттеглянето за разпит на свидетел. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 Съдът по доказателствата и предвид изявлението направено в днешното съдебно заседание от адвокат А.,

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 13.06.2018 г. по-горното дело, в частта с която е допуснат на жалбоподателя един свидетел.

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ А.: Моля да уважите изцяло жалбата и отмените оспорваната заповед като незаконосъобразна. Моля да ми предоставите срок в който да представя писмена защита по същество на спора и да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

АДВОКАТ МОСИНСОВ: Уважаема г-жо административен съдия, моля да потвърдите обжалваната заповед по изложените съображения в писмена защита, която представям днес. Моля да бъдат присъдени в полза на ответника направените разноски, като представям договор за правна помощ с фактура и  удостоверение за банков превод.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.07 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: