Р Е Ш Е Н И Е

 

    1604                         27.09.2018г.                                     гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 962 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.175 от АПК.

С Решение № 1541 от 26.07.2018г.  по адм. дело № 962/2018г. съдът е отхвърлил жалбата на Д.Т.М., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № РД-271/19.03.2018г. на Кмета на Община Карнобат, с която е наредено Д.Т.М. да премахне установения незаконен строеж, наименован: „метална гаражна клетка“, разположена в южната част на УПИ ХV от кв.14 по плана на гр.Карнобат. и е осъдил Д.Т.М., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на ОБЩИНА КАРНОБАТ направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице и адвокат общо в размер на 1020.00 /хиляда и двадесет/ лева.

При служебна проверка  на решение № 1541 от 26.07.2018г., постановено по адм. дело № 962/2018г. по описа на Административен съд – Бургас, съдът установи наличието на допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в следното:

В заглавната част на решението вместо действителния номер на делото - 962, неправилно е посочена цифрата 1414.

Тоест налице е несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, представляващо очевидна фактическа грешка, която следва да се поправи в настоящото производство, като поправката направена с това решение, на основание чл.175, ал.2 от АПК следва да се отбележи в поправеното решение и преписите от него.

Водим от горното и на основание  чл.175, ал.1, предл. второ и ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1541 от 26.07.2018г., постановено по адм. дело № 962/2018г. по описа на Административен съд – Бургас, като заглавната част на решението вместо :

„… административно дело № 1414 по описа за 2018г.….“ ДА СЕ ЧЕТЕ:

„… административно дело № 962 по описа за 2018г.….“

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

        

СЪДИЯ: