ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 21.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и първи май                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 962 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Т.М., редовно и своевременно призован,  не се явява. За него се явява  адв.А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща представител  адв.М., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото

АДВ.М. :Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Д.Т.М., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № РД-271/19.03.2018г. на Кмета на Община Карнобат, с която е наредено Д.Т.М. да премахне установения незаконен строеж, наименован: „метална гаражна клетка“, разположена в южната част на УПИ ХV от кв.14 по плана на гр.Карнобат.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.А.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Представям и моля да приемете по делото като доказателства следните писмени документи: Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, сключен на 04.12.2000 година между кмета на общината и жалбоподателя, уведомление  до жалбоподателя  с рег.№ 39-00-03/09.11.2000 г.за издаване на Заповед №426/ 06.11.2000 година и Заповед №426/ 06.11.2000 година на Кмета  на Община Карнобат. Тези доказаателства са във връзка с това, че през 2000 година между страните са се развили взаимоотношения във връзка с гаражите. Моля да бъдат изискани от ответника и следните документи: Решение от 19.04.2000 година на Комисия назначена със заповед №155/14.04.2000 година, както и самата Заповед №155/14.04.2000 година на Кмета на Община Карнобат. Във връзка  с установяване на тези взаимоотношения, които са съществували към 2000 година, да допуснете до разпит едни сведетел, който да установи релевантни за спора факти и обстоятелства,  относно спорния гараж.

АДВ.М.: Оспорваме  жалбата, като считаме, че заповедта не страда от пороците, твърдяни в жалбата  и да представляват основание за отмяна. На първо място жалбоподателят  твърди, че е неправилно посочен като адресат, защото бил само ползвател на гаражната клетка. Възражението е неснователно, защото видно и от самата жалбата, а и от сега представените доказателства същия е и собственик на проценти идеални части върху терена от 2000 година. Той е собственик на терена, ние твърдим, че е изградил  строежа. Последното го прави адресат на заповедта. Твърдим, че посочения  и разпореден за премахване гаража е изграден без строителни книжа. Не е искана от административния орган  процедура по парагарф 16 от ПР на ЗУТ за търпимост. Строежът не е търпим, с оглед твърдения момент на построяване.

Моля, с оглед отделяне на спорното от безспорното, ако  насрещната стране не оспорва в доклада, да са посочат като безспорни факти  и обстоятелствата, че жалбподателя е изградил разпоредения за премахване гараж,  в посочения от него перио 1995-2004 година, както и  факта, който не се оспорва от жалбоподателя, че към момента на изграждането нямаме ПУП и издадени строителни книжа-разрешение за строеж.

Понеже в жалбата се спори и относно това  дали гаражът представлява  строеж ще искаме и допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса: 1. Може ли по начина на закрепване на терена съществуващия гараж да бъде преместен без да се разруши. 2. Предвиден ли  по ПУП ПРЗ към сочения момент на построяване и има ли издадени строителни книжа. Заповедта е издадена от компетентен орган, а констативния акт от съответните компетентни длъжностни лица.

Мисля, че не се спори, че жалбоподателя е построил гаража. Моля да се приемат доказателствата. Изградил е без наше съгласие гаража. Няма по ПУП гаражи. Искането за предоставяне на документи не касаят строежа.

 

АДВ.А.: Възразявам по отношение на искането да се приемат за безспорни факти и обстоятелства, които се заявиха, тъй като сме ги оспорили изцяло. Считаме искането за допустимо, моля да ни се предостави възможност за поставяне на въпроси към експертизата. Поддържам искането за ризпит на свидетел, който водим  в днешното съдебно заседание и евентуално възможност за  представяне на допълнителни доказателства.

АДВ.М.: Гаражите са строени през  1994-1995 година. Аз не твърдя друг факт. Жалбоподателят го е заявил. Има значение коя година. Противопоставям се на разпита на свидетел, не станаха ясни обстоятелствата, които ще се установяват.

АДВ.А.:*** във връзка със спорния гараж.

АДВ.М.: Отношенията с общината трябва да са документални.

Съдът намира за относими към предмета на разглеждане на делото представените в днешното съдебно заседание от страна на процесуалния представител на жалбаподателя писмени документи, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените документи, както следва:: Договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, сключен на 04.12.2000 година между кмета на общината и жалбоподателя, уведомление  до жалбоподателя  с рег.№ 39-00-03/09.11.2000 г.за издаване на Заповед №426/06.11.2000 година и Заповед №426/ 06.11.2000 година на Кмета  на Община Карнобат. 

Съдът намира, за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя  да бъде разпитан водения от него свидетел, тъй като фактите и обстоятелствата, за които същия ще свидетелства (отношенията на жалбоподателя М. и Общината към 2000 година във връзка с имота,  събоственост между Общината и жалбоподателя) се извличат от представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателстава и не е необходим допълнителен разпит на свидетел в тази насока, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането за допускане до разпит на свидетеля, воден от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбаподателя да бъдат изискани от ответната страна поисканите писмени доказателства, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи посочените от процесуалния представител на жалбоподателя  документи в 7 дневен срок:  Решение от 19.04.2000 година на Комисия, назначена със заповед №155/14.04.2000 година, както и Заповед №155/14.04.2000 година на Кмета на Община Карнобат.

Съдът намира за основателно направеното искане за допускане и възлагане по делата на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от ответната страна въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да отговори на въпросите на процесуалния представител на ответника, поставени в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200.00(двеста)  лева, платими в  7 дневен срок от днес от ответната страна.

Съдът дава 3 дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя, в който същия, ако прецени да постави допълнителни въпроси към вещото лице, като определя  първоначален депозит в размер на 100.00 (сто) лева, които следва да внесе в 7 дневен срок от днес.

След внасяне на депозита съдът ще назначи вещото лице, което да изготви заключението по допусната СТЕ.

Съдът намира, че с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства за изясняване на фактическата обстановка по делото същото следва да бъде отложено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно призовани.

Протоколът написан в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:46 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: