ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 12.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 962 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Петков Билд” ООД-гр.Бургас, редовно уведомен, се явява адв. Т. с пълномощно по делото.

За ответника Директор на Дирекция ОУИ Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се явява юк. Д..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колева.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 9126/25.10.2013 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, след като намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Т.: Да се изслуша вещото лице.

Юк. Д.: Да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. –**години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението на вещото лице.

 

Юк. Д.: По отговора на въпрос 5 вещото лице казва, че ако бъдат съобразени пазарните цени на имотите, би се получил по-нисък финансов резултат, тъй като някои имоти са с по-висока, а други с по-ниска продажна цена, като краен резултат ли да разбирам това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При съпоставяне на пазарните стойности на цените посочени от съдебно-техническата експертиза, с продажните цени на имотите, такива каквито са по документите, представени от жалбоподателя в рамките на данъчния период, определите от техническата експертиза цени са по-високи от тези посочени от дружеството.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси. Да се приеме експертизата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер 750.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 750,00 лева на 12.02.2014 г./

 

ПРИЕМА доказателствата постъпили по делото с писмо вх. № 1625/ 19.02.2013 г. и тези постъпили по опис от жалбоподателят с писмо вх. № 5028/21.05.2013 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Т.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да уважите жалбата и отмените акта като незаконосъобразен. Събраха се достатъчно доказателства, които доказват основателността на жалбата ни. Ще представя подробни писмени бележки. Представям Ви списък за разноските.

 

Юк. Д.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмено становище. Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата на дружеството срещу ревизионния акт потвърден с решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас е основателна. Издаденият ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен моля да отмените. Видно от събраните доказателства органът по приходите неправилно е определил данъчни задължения по ЗКПО за 2008 г. и 2009 г. и за процесните данъчни периоди, като е използвал метода на сравнимите цени. Така определените цени не съответстват на определеното от вещите лица в настоящото дело и съдът следва да  кредитира именно заключенията на вещите лица изготвили експертизите в съдебното производство. Липсват данни за укрити приходи и счетоводството на дружеството е водено в съответствие със законовите изисквания.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: