ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 961 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Я.Р.И., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Ж.А. с представено пълномощно на лист 21 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, представлява се от адв.М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Жалбоподателката не е ползвател на металната гаражна клетка описана в оспорваната заповед, нито е била възложител на поставянето на такава. Освен това, описаната в заповедта метална гаражна клетка не е достатъчно индивидуализирана, което  в случая е от съществено значение, тъй като описаният в заповедта поземлен имот, включително в северозападната част са разположени много на брой гаражни клетки при това с идентични размери.

В заповедта също така липсват мотиви, поради какви обстоятелства се приема, че гаражната клетка представлява строеж по смисъла на закона, както и че същата не отговаря на условията за търпимост, които изобщо не са били изследвани в заповедта. В допълнение уточнявам, че множество гаражни клетки в този поземлен имот и са разположени в края на1994г. до началото на месец март 1995г. За установяване на тези обстоятелства моля да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел.

         Други  възражения нямам.

 

Адв.М.: Оспорваме жалбата. Заповедта е издадена от компетентен орган и правилно е приложена хипотезата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ. Не следва да се приемат възраженията, че обектът е преместваем, тъй като гаражите не попадат в обхвата на чл.56 от ЗУТ, за което и настоящия съд и състав имат практика. Обектът гараж предмет на разпореждането според нас е в достатъчна степен индивидуализиран по местонахождение  и размери. За гаражите липсва издадено разрешение за строеж, липсва предвиждане по ПУП и към момента, който се твърди, че са изграждани.

         В някои от жалбите си жалбоподателите сочат друг период от 1995г. до 2002г. Ние сме приели по-общия период от 1995г. до 2002г., който период действително е от значение за приложимото право, но и в двете хипотези те не могат да бъдат търпим строеж, тъй като не са били допустими по действащия ПУП.

Представям писмено становище, с което конкретизираме заявеното и в което в частта по доказателствата правя искане за експертиза, като вещото лице да отговори  включително и дали е имало ПУП и индивидуализация. Спор по индивидуализацията не е имало до сега. Правя доказателствено искане за съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм изготвил в представеното становище.

         Уточнявам, че издадената заповед е против посоченото лице като изпълнител на строежа.

 

Адв.А.: Нямам възражение по искането за допускане на експертиза.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

 

Доказателственото искане на адв.М. подържано в днешно съдебно заседание свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът счете за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.2 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените  по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект, да отговори на поставените от адв.М. въпроси съдържащи се в депозираното днес становище в част „Доказателства“, като при изследването на търпимостта на строежа вещото лице да съобрази включително и заявеното в днешно съдебно заседание от адв.А., че процесният обект е изграден в имота в периода 1994г.-м.март 1995г.

Също така при огледа на място вещото лице да направи оглед и да  констатира дали са налице и други разположени в северозападната част на УПИ ХV- кв.14 на гр.Карнобат обекти представляващи метални гаражи и в зависимост от това дали в тази част на имота са налични други обекти, вещото лице да посочи дали процесният обект е разграничим от тези други обекти по някакви специфични външни белези, които да го отличават и да го конкретизират.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 200 лева вносим от ответната страна в 7-дневен срок считано от днес. 

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел за установяване на обстоятелството за времето на изграждане на процесния обект.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 22.10.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.17  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: