Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1526             Година 25.07.2018           Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 960 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Ропотамо ривър“ ЕООД с ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление гр.Ахтопол, ул.“Зеленика“, представлявано от М.К. К. против отказ на изпълнителния директор на ИАРА да се предостави квота за калкан за 2018г.. С жалбата се прави искане да се отмени отказа и да се постанови дружеството, като останал вече единствен кандидат за 45-то място в класирането за квота калкан за 2018г., да бъде класирано на това място в разпределението. В съдебно заседание, поддържа жалбата и прави искане да бъде уважена.

Ответникът – Изпълнителен директор на ИАРА, редовно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и прави искане да бъде оставена без уважение.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С уведомление изх.№ 9100-20285/01.12.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА (л.26 от делото), на основание чл.66 от АПК е открито производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018г.. Уведомлението е изпратено и до сдружение „Черноморски изгрев“ и Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш, от които са постъпили писмени становище. Писмено становище е постъпило и от Рибарско сдружения гр.Царево и Рибарска кооперация гр.Ахтопол. Изготвени са отговори по всички постъпили писмени становища. 

Със заповед № РД-29/22.01.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА (л.61 от делото), са определени условията за улов на калкан за 2018г., критериите за допустимост на лицата и корабите, които имат право да получат индивидуална квота за улов и да риболовстват калкан през 2018г., критерии за оценка на лицата подали заявление и отговарящи на условията за допустимост, срок за подаване на заявленията, реда за тяхното разглеждане, правилата за разпределение на индивидуалните квоти и правилата за риболов на калкан през 2018г., като е одобрен и образец на заявление за участие и разпределение в квота калкан за 2018г..

За издаването на заповедта са уведомени организациите подали писмени становища и заповедта е публикувана на интернет страницата на ИАРА.

Със заповед № РД-56/31.01.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА (л.75 от делото), в изпълнение на заповед № РД-29/22.01.2017г. е определен състава на работна група, която да разгледа постъпилите заявления и да извърши преценка кои от участниците отговарят на критериите за допустимост, да класира допуснатите участници, да изготви проект на заповед за одобряване на риболовни кораби за улов на калкан, като се свика заседание на 02.02.2018г., за което да се състави протокол, а при завършване на работата и доклад.

Срещу заповед № РД-29/22.01.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА, е постъпила жалба до министъра на ЗХ с вх.№ 6300-3033/07.02.2018г. от Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш. Със заповед № РД-84/12.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА (л.75 от делото), е изменена заповед № РД-29/22.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, във връзка с постъпилата жалба, като е отменена подточка 10 на т.ІІ.

Работната група е съставила протокол № Z-2751/02.02.2018г. (л.83-85 от делото), за проведеното заседание. Прието е, че в определения срок са постъпили 59 заявления и допълнително подадени документи за 56 риболовни кораба, разгледано е едно заявление и заседание е отложено.

На 09.02.2018г. е проведено второ заседание на работната група, за което е съставен протокол №  Z-3329/09.02.2018г. (л.86-94 от делото), като на него са разгледани постъпилите заявления, относно тяхната допустимост.

На 13.02.2018г. е проведено трето заседание на работната група, за което е съставен протокол №  Z-3658/13.02.2018г. (л.305-313 от делото), като на него са разгледани постъпилите заявления. В т.4, е извършено класиране по критерии за оценка по т.ІІІ.2, като е прието, че участниците на 45 и 46 място („Елпиком“ ЕООД и „Ропотамо ривър“ ЕООД), при направеното класиране се получава абсолютно равенство, не е възможно да бъде направено класиране на един участник на 45 място, поради което работната група предлага да бъдат класирани до 44 участника., който са посочени в следващата т.5.

Със заповед № РД-93/13.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА (л.7-8 от делото), в т.І е одобрен списъка на риболовните кораби и техните индивидуални квоти за 2018г. (Приложение № 1), в т.ІІ е одобрена методиката за разпределение на индивидуалните квоти (Приложение №2), в които приложения дружеството-жалбоподател не фигурира.

На 19.02.2018г. е проведено четвърто заседание на работната група, за което е съставен протокол №  Z-4638/19.02.2018г. (л.399-402 от делото), като на него са разгледани постъпилите жалби от „Пристан Комерс“ ЕООД и „Ропотамо ривър“ ЕООД. По отношение на жалбата на „Ропотамо ривър“ ЕООД, комисията е потвърдила направеното от нея предложение да не се класира кандидат на 45 място, поради равния брой точки на двете дружества. За заседанието на работната група е изготвен доклад до изпълнителния директор на ИАРА от председателя на работната група вх.№ Z-4641/22.02.2018г. (л.396-398 от делото).

На 23.02.2018г. е постъпило заявление вх.№ 2600-4721/23.02.2018г. от „Елпиком“ ЕООД (л.412 от делото), в което заявява, че не възразява, че не е класирано дружеството и няма претенции 45-то място да бъде предоставено на „Ропотамо ривър“ ЕООД и прави искане да бъде преразгледано предложението на работната група, като се позволи на 45-то място да бъде класирано дружеството „Ропотамо ривър“ ЕООД.

 На 07.03.2018г. е проведено пето заседание на работната група, за което е съставен протокол №  Z-5644/07.03.2018г. (л.418-419 от делото), като на него е разгледано заявлението на „Елпиком“ ЕООД. Взето е решение, че не може да бъде извършено класиране на един участник на 45-то място, в предвид, че количествата са вече разпределени и списъка на риболовните кораби е определен. За заседанието на работната група е изготвен доклад до изпълнителния директор на ИАРА вх.№ Z-5883/13.03.2018г. (л.416-417 от делото), във връзка с постъпилото заявление на „Елпиком“ ЕООД и решението на работната група по него.

До „Ропотамо ривър“ ЕООД е изпратено писмо от изпълнителния директор на ИАРА с изх.№ 2600-6894/30.03.2018г. (л.420 от делото), с което е уведомено, че за риболовен кораб с име „Нерей“ не е налице възможност да получи квота калкан за 2018г.. Писмото е получено на 02.04.2018г..

С жалба вх.№ 2600-1840/3/05.05.2018г. подадена от „Ропотамо ривър“ ООД е оспорена заповед РД-93/13.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА, в частта в която не е класирано дружеството за квота калкан за 2018г.. Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.140, ал.1 от АПК. 

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.142, ал.1 от АПК, съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, а съгласно ал.2 установяването на нови факти от значение за делото след издаване на акта се преценява към момента на приключване на устните състезания.

Заповед РД-93/13.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, тъй като представлява волеизявление на административен орган, с което се създават права за нейните адреси, съответно се засягат законните интересите на всички лица, които са подали заявления за участие в обявената процедура и не са включени в одобрените списъци.

„Ропотамо ривър“ ЕООД е подало заявление за участие в обявеното производство за определяне на риболовните кораби и техните индивидуални квоти за улов на калкан за 2018г., което заявление е разгледано и оценено от работната група провела процедурата, като то е сред участниците, които не са включени в одобрения списък на риболовните кораби. След като дружеството е подало заявление и е взело участие в процедурата, но не е включен в одобрения списък, за него безспорно е налице правен интерес да оспори заповед № РД-93/13.02.2018г..

Обжалваната заповед е издадена на компетентен орган – изпълнителния директор на ИАРА, съгласно правомощията му по чл.17, ал.2, т.1 от ЗРА и чл.5, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на ИАРА.

Видно от заповед № РД-29/22.01.2018г., в нея са определени условията за улов на калкан през 2018г., като в т.І, подточка 5 е определено общото количество улов за лица, които не членуват в организации по чл.10в от ЗРА, което следва да се разпредели на не повече от 45 индивидуални квоти за риболовни кораби.

Видно от протокол № Z-3658/13.02.2018г., по отношение на участниците „Елпиком“ ЕООД и „Ропотамо ривър“ ЕООД, е прието, че те са на 45 и 46 място, тъй като е получено абсолютно равенство, поради което не е възможно да бъде направено класиране на един участник на 45 място и работната група е предложила да бъдат класирани до 44 участника.

В случая, правилно са класирани 44 участника, доколкото на 45 място следва да бъдат класирани двамата участници получили равен брой точки, тъй като в противен случай би се стигнало до разпределяне на 46 индивидуални квоти, което е в противоречие с изискванията на заповед № РД-29/22.01.2018г..

Въпреки изложеното, в случая след издаване на заповедта е депозирано заявление вх.№ 2600-4721/23.02.2018г. от „Елпиком“ ЕООД, с което е заявено, че не се възразява, че то не е класирано на 45-то място и няма претенции това място да бъде предоставено на „Ропотамо ривър“ ЕООД. Това заявление представлява нов факт по смисъла на чл.142, ал.2 от АПК, който е от значение за делото, тъй като с него едно от дружествата фактически се отказва от участие в производството за определяне на риболовните кораби и техните индивидуални квоти за улов на калкан за 2018г. и „Ропотамо ривър“ ЕООД остава единственото дружество, което следва да бъде класирано на 45-то място. Ето защо и след като със заповед № РД-29/22.01.2018г. е определено улова да бъде разпределен на не повече от 45 индивидуални квоти, а са разпределени само 44 квоти, то са налице основания за класирана на „Ропотамо ривър“ ЕООД на 45-то място и включването му в списъка с риболовни кораби и техните индивидуални квоти за 2018г..

С оглед на изложеното, заповедта в обжалваната и́ част следва да бъде отменена. В случая естеството на спора не позволява разрешаването на въпроса по същество от страна на съда, поради което на основание чл.173, ал.2 от АПК, преписка следва да бъде върната на изпълнителния директор на ИАРА, за ново произнасяне, съобразно мотивите на съдебното решение.

Мотивиран от горното, Административен съд Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № РД-93/13.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА, в частта и́ по т.І, в която е одобрен списъка с риболовни кораби и техните индивидуални квоти за 2018г. (Приложение № 1 към заповедта), в частта относно заявление вх.№ 2600-1840/26.01.2018г. подадено от „Ропотамо ривър“ ЕООД с ЕИК: ****.

ВРЪЩА делото като преписка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне по заявление вх.№ 2600-1840/26.01.2018г. подадено от „Ропотамо ривър“ ЕООД с ЕИК: ****, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: