ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 960 по описа за 2018 година

        На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ропотамо ривър“ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя М.К. и адвокат Б.-А., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Изпълнителна на агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява  юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Ропотамо ривър“ЕООД против заповед РД-29/22.01.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА, изменена със заповед №РД-84/12.02.2018г. на изпълнителния директор на ИАРА, в частта в която не е класирано дружеството „Ропотамо ривър”ЕООД за квота калкан за 2018 г.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед както и заявление вх.№5316/10.05.2018г. от жалбоподателя, към което е приложено писмо изх.№№ 2600-6894 от 30.03.2018 г.

АДВОКАТ Б.- А.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам жалбата. Моля, да имате предвид, че заявлението, с което се е отказало от участие другото дружество „Епиком“ ЕООД, класирано също на 45-място е на л.412 от делото. Нямам други доказателствени искания. Да се приемат приложените по делото доказателства и да се приключи събирането им.

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата и изразеното становище от адвокат Б.-А..

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приемат приложените по делото доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Писмените доказателства представени с административната преписка и писмо изх.№№ 2600-6894 от 30.03.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Б.-А.: Уважаема г-жо административен съдия, предвид наличните по делото на доказателства и изричния отказ на „Епиком“ ЕООД, класиран на 45-то място наравно с дружеството-жалбоподател, считам че не са налице основания за отмяна на отказа за предоставяне на дружеството-жалбоподател на квота за калкан за 2018г.. Предвид изложеното, Ви моля да отмените заповедта в частта, с която е отказано за разпределение на квотата за калкан на дружеството-жалбоподател.

УПРАВИТЕЛЯТ К.: Поддържам казаното от адвокат Б.-А..

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Представили сме преписката в пълнота и мотивите са отразени в нея.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: