О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№166                             22.01.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на двадесет и втори януари                                           две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 95 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по настоящото дело по делото е образувано по жалба вх.№ 94-01-621/05.01.2018г. на Община Бургас, подадена от И.Й.Д. и Д.Й.Д., двамата с адрес: ***, против заповед № 2126/04.08.2016г. на зам.кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Покриване и частично остъкляване на тераса към апартамент с идентификатор 07079.602.460.7.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас. – V категория, находящ се в жилищна сграда етажна собственост – ***(терасовиден), в УПИ V-460, кв.3 по плана на ж.к.Славейков, ***, състоящо се от покрив с дървена конструкция, покрит с битумна настилка, затваряне на средно 4 кв.м. от терасата в частта й към секцията на вх.А със зидария, монтирани PVC дограма и врата, вътрешна и външна изолация на ограждащите стени“, чийто инвеститор са жалбоподателите.

В хода на проверката относно редовността на упражненото право на оспорване, настоящият съдебен състав установи следното:

От изпратената от зам.кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас административна преписка, както и от служебно изисканото от съда адм.д.№ 1832/2016г. на Административен съд - Бургас, се установява по безспорен начин, че оспореният като нищожен, респективно като незаконосъобразен в настоящото производство административен акт е бил предмет на обжалване за законосъобразност по съдебен ред. Видно от адм.д.№ 1832/2016г. на Административен съд - Бургас, постановеното по него решение № 2052/09.12.2016г., както и отменящото го решение № 12920/27.10.2017г. по адм.д.№ 1301/2017г. на ВАС, ІІ о., с влязло в сила съдебно решение е била отхвърлена жалба на И.Й.Д. и Д.Й.Д. срещу същата заповед № 2126/04.08.2016г. на зам.кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас. Решението на ВАС е влязло в законна сила в деня на постановяването му, тъй като не подлежи на обжалване.

Отхвърлянето на жалбата срещу подложения на съдебен контрол пред Административен съд - Бургас и Върховния административен съд административен акт, означава отричане на съществуването на основания за неговата незаконосъобразност във всичките й форми, включително и нищожност. По силата на изричното правило на чл.177, ал.3 от АПК, решението, с което е отхвърлено веднъж това оспорване за отмяна на административния акт, е пречка за оспорването му като нищожен, както и за оспорването му на друго основание.

Ново основание за съдебно оспорване на същата заповед не дават и повторните съобщения на заповедта, извършени от общинската администрация (вж. служебните бележки и съобщенията на л.9-13 от настоящото дело).

Налице е влязло в сила съдебно решение, което по смисъла на  чл.159, т.6 от АПК се явява абсолютна процесуална пречка за разглеждане на настоящата жалба. Като недопустима, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по настоящото дело да се прекрати.

Воден от горните мотиви Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Й.Д. и Д.Й.Д., двамата с адрес: ***, против заповед № 2126/04.08.2016г. на зам.кмета по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: