ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 76                     дата  19 януари 2017 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 19 януари 2017 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 95 по описа за 2017год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба на Г.В.В., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Ловеч с искане да бъде осъден ответника ГД ”Изпълнение на наказанията” София да заплати обезщетение за претърпени нематериални вреди от действията и/или бездействията на административни органи и длъжностни лица по време на престоя му в Затвора Бургас, в периода 20.05.2011г. – 12.12.2015г., като задържан с мярка за неотклонение ”задържане под стража”, последица от битовите условия и медицинското обслужване.

Исковата молба е била депозирана пред Административен съд Ловеч, където е било образувано адм.дело № 2/2017г., по което съдът е постановил Определение № 6/06.01.2017г., видно от мотивите на което,  след извършени служебни справки е констатирал, че и пред настоящия Административен съд Бургас ищецът е предявил идентична претенция, по която е било образувано адм.дело № 1768/2015г., понастоящем висящо, с насрочено съдебно заседание. При тези фактически констатации е прекратил образуваното пред него производство и е изпратил делото по подсъдност за разглеждане от Административен съд Бургас.  

Настоящият съдебен състав също извърши служебна справка относно образуването, страните, предмета и движението на адм.дело № 1768/2015г., в резултат на което се констатира пълна идентичност между това предходно образувано дело и настоящото дело № 95/2017г., като вкл. съдът се позовава на съдържанието на приложеното копие на исковата молба по адм.дело № 1768/2015г., налице е идентичност на страните, на правното основание, на което се търси претендираното обезщетение, периода, за който се търси, както и въведените фактически основания, въз основа на които се претендира увреждането. 

С оглед изложеното, налице е хипотеза на чл.159, т.7 от АПК, съгласно която съдът прекратява образуваното съдебно производство, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Претендираното от ищеца обезщетение ще следва да се разгледа в производството по по-ранно образуваното адм.дело № 1768/2015г., а настоящото дело следва да се прекрати.

На основание изложените мотиви и нормата на чл.159, т.7 от АПК, Бургаският административен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на Г.В.В., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Ловеч, да бъде осъден ответника ГД ”Изпълнение на наказанията” София да заплати обезщетение за претърпени нематериални вреди от действията и/или бездействията на административни органи и длъжностни лица по време на престоя му в Затвора Бургас, в периода 20.05.2011г. – 12.12.2015г., като задържан с мярка за неотклонение ”задържане под стража”, последица от битовите условия и медицинското обслужване.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 95/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                   

                                                                    СЪДИЯ: