ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 95 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Г., редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Р.Д.Г. против ревизионен акт №021301262/13.09.2013г., потвърден с решение №369/28.11.2013г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас.

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 229/11.01.2016г. по адм.д.№13215/2014г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 1433/06.08.2014г. по адм.д.№3047/2013г. по описа на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата и моля да се приемат представените при преходното разглеждане доказателства. С оглед решението на ВАС и дадените указания, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с формулирани въпроси, които представям в писмена молба, с препис за другата страна. Представям ревизионен доклад на съпруга на жалбоподателката – Д. Р. Г., като заявявам, че ревизионния акт по него е представен при първото разглеждане по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Във връзка с искането за експертизата по различни варианти не възразявам, като моля да допуснете още един вариант, а именно вещото лице като се съобрази с констатациите в ревизионния доклад да изготви паричен поток на годишна база.

 

АДВОКАТ П.: Не възразявам по така поискания трети вариант, но ако се допусне такъв, то той моля да е за сметка на ответника.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и днес представения ревизионен доклад № 1301263 от 15.07.2013г..

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените въпроси от страните, като паричния поток да бъде изготвен в три варианта, двата посочени от жалбоподателя в нарочна молба представена днес и трети посочен от ответника в съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 450 лева, от които 300 лева вносими от жалбоподателя и 150 лева от ответника, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представят като доказателства по делото и съответните платежни документи.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде уведомено след представяне на доказателства за внесените депозити.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2016г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: