ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 95 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Г., редовно призован, не се явява. За нея адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице,  което е  в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице. Запознати сме с него.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. –години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.6 от заключението, в средата на таблицата е посочена покупка на МПС в размер на 2000лева. За кое МПС става дума и ако става дума за Мерцедес С 220 дали, това трябва да е цената, която е посочена в заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да отговаря конкретно за кое МПС става въпрос в момента. Тези таблици в заключението са съобразени с цифрите посочени в ревизионния акт на жалбоподателката. Тази таблица е за общия паричен поток. 

Допуснала съм грешка, сега установихме че в ревизионния доклад  на жалбоподателката и нейния съпруг са включени по ½ от 2000лева, т.е. трябва да се посочи 4000 лева и остатъка към 31.12.2011г. трябва да е 14 343,09 лева. За покупката на това МПС разходите не са 2000 лева, а са 4000 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.8 където са описани разходите на лицето за периода 2000г. до 2006г., установило ли е вещото лице да са налични други разходи извършени от семейството, като  покупка  на автомобили,  пътуване в чужбина, закупуване на недвижими имоти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм установила други разходи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има ли доказателства, че въпросната сума 5 245 лева е била налична към 01.01.2007г.? Тази сума е посочена на стр.8 от заключението като разлика между приходи и разходи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма как да установя дали фактически е била налична тази сума 5 245 лева към 01.01.2007г. Аз съм я изчислила въз основа на приходите и разходите на лицето, за които има данни по делото  и това е на л.8 от моето заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице като оспорвам заключението в отговорите на въпроси 1 и 2, тъй като не е изяснена фактическата обстановка в цялост, изчисления паричен поток е некоректен, липсват изчерпателни данни за тези периоди.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, платими от внесения депозит/л.45-300лв, 48-150лв./.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на Р.Г. и отмените обжалвания ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен. При постановяване на решението моля да  вземете в предвид събраните по делото доказателства, включително и приетата в днешното съдебно заседание  съдебно-счетоводна експертиза във варианти 1 и 2, както и доказателствата събрани при първото разглеждане на делото пред Административен съд Бургас. Моля, да ми предоставите срок за писмени бележки, в които да изложа подробни аргументи.

Представям списък по чл. 80 от ГПК и моля да ни присъдите разноските по делото.

Искам само да отбележа, че в заключението на вещото лице прието днес по вариант 1 са използвани данни от паричните потоци на жалбоподателката и съпруга и́ за процесните периоди, така както органите по приходите са го установили в хода на ревизиите на двете лица, така че смятам, че заключението е коректно и точно изготвено и с оглед практиката на Върховен административен съд.  Съгласно тази практика,  следва да бъде изготвен общ семеен паричен поток на ревизираните лица и смятам, че следва да бъде взето предвид от настоящия съдебен състав приетото днес заключение по съдебно-счетоводна експертиза и не смятам, че възражението на ответната страна от къде са взети данни, може да се тълкува коректно по този начин.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и  недоказана. Моля, за срок за  представяне на писмени бележки . Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски в размер на 1 790 лева.

Правя възражение на искането за присъждане за разноски за касационната инстанция, тъй като в настоящото производство се дължат само тези разноски, които са направени тук.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: