Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1183 / 30.06.2014           град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Галина Радикова

                            2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 95 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на сектор „Пътна полиция” в ОД на МВР-Бургас против решение № 2411/02.12.2013г., постановено по НАХД № 3546/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление № 1324/30.04.2013г. и наложената на Я.Н.Я. *** глоба в размер на 2 000 лева на основание чл.178, ал.1, т.3, предл. 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.3, ал.3 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът – Я.Н.Я. не се явява, представлява се в съдебно заседание от адвокат Костов.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Я.Н.Я. против наказателно постановление № 1324/30.04.2013г., издадено от началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Бургас, с което му е наложена глоба в размер на 2 000 лева на основание чл.178, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.3, ал.3 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС отменя наказателното постановление като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка: На 30.03.2013г. около 15,10 часа в гр.Бургас, в отсечката от бл.9 до кръстовището бл.40 Я., като технически ръководител на „Пътстрой”, извършващо ремонтни работи на платното за движение не е взел необходимите мерки участъкът в ремонт да бъде сигнализиран със съответните пътни знаци. На 30.03.2013г. е съставен акт за установяване на административно нарушение, в който за нарушена е посочена нормата на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗДвП. На 30.004.2013г. е издадено атакуваното наказателно постановление и като нарушена е посочена нормата на чл.3, ал.3 от ЗДвП. Наложено е наказание по чл.178, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства и въз основа на тях е формиран извод за допуснато съществено процесуално нарушение.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.3 от ЗДвП условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие. Нарушението е описано по следния начин: „не спазва условията и реда за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство“. Така описано, нарушението категорично не кореспондира на обстоятелствата, посочени в обжалваното наказателно постановление, а именно: не взети от ответника по касация необходими мерки, участъкът в ремонт да бъде сигнализиран със съответните пътни знаци. При това описание на обстоятелства и на нарушението не може да се установи, в какво точно се изразява нарушението за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на Я.. В тази връзка неоснователно е твърдението на административния орган, че в диспозитива на АУАН и в описателната част на НП точно и ясно са посочени осъществените нарушения. Правилно е и отбелязването на първоинстанционния съд, че разминаването между квалификацията на нарушението в АУАН – чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗДвП и в наказателното постановление – чл.3, ал.3 от ЗДвП води до невъзможност да се установи и идентифицира точното нарушението, за което е санкциониран Я.. Настоящият съдебен състав споделя напълно изводите на Районен съд – Бургас, а в касационното производство не се противопоставят доводи, които да ги опровергаят, поради което решението трябва да се стабилизира.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2411/02.12.2013г., постановено по НАХД № 3546/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 1324/30.04.2013г., издадено от началника на сектор „ПП” към ОД на МВР и наложената на Я.Н.Я. *** глоба в размер на 2 000 лева на основание чл.178, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвПза нарушение на чл.3, ал.3 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

 

                                                                                                                 2……………………...