Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   738             29.03.2013г.    град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, втори състав, на дванадесети март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря С.Х. и прокурора Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 95 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по протест от прокурор в Районна прокуратура гр. Царево против Решение № 443/28.05.2010 год. на Общински съвет Царево, обективирано в Протокол № 36, т. 19 от проведено на 28.05.2010 год. заседание. С протестираното решение, ОбС Царево е приел:

„Открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в землището на гр. Царево, с. Лозенец и с. Велика, ведно с построените в тях съоръжения „Язовири”, както следва:

1.

- ПИ № 48619.1.5 по КК на гр. Царево с площ на имота 93.212 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 264/27.07.1998 год.;

- ПИ № 44094.16.9 по КК на с. Лозенец с площ на имота 15.528 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 187/13.02.2004 год.;

- ПИ № 000112 по КВС на с. Велика с площ на имота 36.358 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 98/13.02.1998 год., които три поземлени имота съставляващи един язовир с обща площ 145.098 дка.

Определя начална тръжна цена (обща) – 726 лв. на месец без ДДС, 8712 лв. на година без ДДС.

2.

- ПИ № 44094.34.10 по КК на с. Лозенец с площ на имота 26.876 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 19/02.07.1998 год.

Определя начална тръжна цена 134 лв. на месец без ДДС, 1608 лв. на година без ДДС.

Определя следните задължителни условия:

1. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%;

2. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения за изпълнение на договора: В седмодневен срок от влизане в сила на Заповед за определяне на участник, спечелил търга, последният внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Наемната цена се плаща ежемесечно до 25-то число на текущия месец.

Възлага на Кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия”.

Според подалия протеста прокурор от РП гр. Царево, така постановеното решение е нищожно поради противоречие с материалния закон и по-конкретно с нормите на чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) чл. 19, ал. 1, т. 1 и чл. 20 от Закона за водите (ЗВ). В съдебно заседание, за вносителя на протеста – Районна прокуратура гр. Царево, представител не се явява, не ангажира доказателства и не изразява становище по оспорването.

Ответната страна – Общински съвет Царево, редовно призован, не изпраща представител, не ангажира допълнителни доказателства, извън изпратената административна преписка и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, встъпил в процеса на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК изразява становище за основателност на протеста и иска прогласяване на нищожността на оспореното решение на Общински съвет Царево.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Протестът е подаден чрез административния орган в съответствие с нормата на чл. 149, ал. 5 от АПК, съгласно която, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето. Протестът е подаден от надлежна страна – прокурор при Районна прокуратура гр. Царево в съответствие с правомощията на прокурора, регламентирани в чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК и компетентността му, съгласно ТР № 4/16.07.2009 год. на ВАС по т.д. № 2/2009 год. Протестът отговаря на изискванията за форма и съдържание, регламентирани в чл. 150, ал. 1 и 2 от АПК. С оглед посочените обстоятелства, протеста се явява процесуално допустим.

Разгледан по същество, протеста е основателен по следните съображения:

С Решение № 443/28.05.2010 год., обективирано в Протокол № 36, т. 19 от проведено на 28.05.2010 год. заседание, ОбС Царево е открил процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в землището на гр. Царево, с. Лозенец и с. Велика, ведно с построените в тях съоръжения „Язовири”, както следва:

1. ПИ № 48619.1.5 по КК на гр. Царево с площ на имота 93.212 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 264/27.07.1998 год.; ПИ № 44094.16.9 по КК на с. Лозенец с площ на имота 15.528 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 187/13.02.2004 год.; ПИ № 000112 по КВС на с. Велика с площ на имота 36.358 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 98/13.02.1998 год., които три поземлени имота съставляващи един язовир с обща площ 145.098 дка. Определена е и начална тръжна цена (обща) – 726 лв. на месец без ДДС, 8712 лв. на година без ДДС.

2. ПИ № 44094.34.10 по КК на с. Лозенец с площ на имота 26.876 дка с начин на трайно ползване „язовир”, при съответните граници, за който имот е съставен АПОС № 19/02.07.1998 год. Определена начална тръжна цена 134 лв. на месец без ДДС, 1608 лв. на година без ДДС.

С протестираното решение са определени и задължителни условия, както следва:

1. Направените предложения не могат да бъдат по-малки от първоначалната тръжна цена плюс 10%;

2. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения за изпълнение на договора: В седмодневен срок от влизане в сила на Заповед за определяне на участник, спечелил търга, последният внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Наемната цена се плаща ежемесечно до 25-то число на текущия месец.

В заключение, Общинския съвет е възложил на Кмета на община Царево да организира и проведе публичния търг с тайно наддаване при горепосочените условия.

От приложените по административната преписка Актове за публична общинска собственост № 264/27.07.1998 год.; № 187/13.02.2004 год.; № 98/13.02.1998 год. и № 19/ 02.07.1998 год. се установява, че имотите, предмет на оспореното решение - язовири съставляват имоти публична общинска собственост. Към административната преписка е приложена и Заповед № РД-01-509/19.07.2010 год. на Кмета на Община Царево за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на двата язовира по т. 1 и т. 2 от решението на общинския съвет. Към цитираната заповед е приложена и цялата тръжна документация, от която се установява, че в резултат на проведената тръжна процедура е отдаден под наем язовира по т. 1 (обособен от три поземлени имота), за който е сключен и договор за наем за срок от пет години, който договор е вписан на 10.02.2011 год., том І, № 14, вх. рег. № 137 на Служба по вписванията гр. Царево.

Нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК определя, че съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания за оспорване на административните актове по смисъла на чл. 146 от АПК – липса на компетентност; неспазване на установената форма; съществено нарушение на административнопроизводствените правила; противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона. В протеста на прокурора от Районна прокуратура гр. Царево са развити съображения за нарушени конкретни материалноправни разпоредби.

Няма спор между страните, че в случая, компетентен да извършва действия по управление и разпореждане с общинска собственост е именно общинския съвет. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. В този смисъл, съда намира, че решението, обективирано в Протокол № 36, т. 19 от проведено на 28.05.2010 год. заседание на ОбС Царево е постановено от компетентен орган.

Безспорно, така приетото решение съдържа белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК и като такъв следва да отговаря на изискванията за форма и съдържание, регламентирани в чл. 59 от АПК. Видно от приложеното по делото Решение, в същото е посочено правното основание за издаването му, а именно на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 и 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

С оглед така посочените материалноправни разпоредби, съдът намира, че Общински съвет Царево не е приложил законосъобразно относимите правни норми, регламентиращи управлението и разпореждането с водни обекти публична общинска собственост. В този смисъл, посочените в протестираното решение на Общински съвет Царево правни норми - чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от ЗОС, чл. 12, ал. 1 и 2 от НРПУРИВОС са неприложими.

Посочената в протестираното решение норма на чл. 14, ал. 2 от ЗОС, съда намира за изцяло неприложима в настоящия случай. Съгласно текста на чл. 14, ал. 2 от ЗОС (в редакцията му, действала към момента на постановяване на решението) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице., отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. В нормата на ал. 1 е предвидена възможността за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост. В този смисъл и като се има предвид, че имотите, предмет на оспореното решение - язовири са публична общинска собственост, то нормата на чл. 14, ал. 2 от ЗОС не намира приложение в настоящия случай.

В нормата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС (в редакцията й, действала към момента на постановяване на решението) е предвидена възможността, части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, да могат да се отдават под наем по реда на ал. 2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. На първо място, цитираната норма предвижда възможност за отдаване под наем само на части от имоти публична общинска собственост. В протестираното решение е предвидено отдаването под наем на целите имоти, съставляващи язовири, поради което, нормата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е неприложима.

На следващо място, с оглед обстоятелството, че се касае за воден обект – язовир, съда счита, че в случая е приложим Закона за водите, който предвижда ред за управление и разпореждане с водните обекти, публична общинска собственост, изключващ отдаването им под наем. Законът за водите се явява специален, поради което общите разпоредби на ЗОС и НРПУРИВОС не могат да намерят приложение пред специалните разпоредби на ЗВ. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), публична общинска собственост са водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл. 11 от с.з. В разпоредбата на чл. 20 от ЗВ е регламентиран реда за разпореждане с водните обекти – публична общинска собственост, като в посочената норма е предвидено това да става чрез сключване на договор за концесия, след предварително прието от общинския съвет решение. Анализът на тази норма, налага извод, че реда за разпореждане с водните обекти публична общинска собственост (в т.ч. и по отношение на язовирите) се извършва единствено и само по правилата, регламентирани в Закона за концесиите. В самата норма на чл. 14, ал. 7 от ЗОС е регламентирано, че текста е неприложим по отношение на обекти, подлежащи на концесиониране. В Закона за концесиите са регламентирани обектите и субектите на концесията, реда, начините и процедурите за предоставяне на концесия. Законът за концесиите е специален по отношение на Закона за общинската собственост и предвижда ред и процедури за предоставяне на концесия, различни от реда и процедурите за отдаване на имот под наем, регламентирани в ЗОС. С оглед на това, разпореждането с язовирите, предмет на протестираното решение е следвало да стане по реда на Закона за концесиите.

Съдът намира, че в настоящия случай не намира приложение и нормата на § 4, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване. Съгласно този текст, в случай че при влизането в сила на този закон няма сключени договори по § 3, ал. 2 до предявяването на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост след съгласуване с надзорния орган. Разпоредбите на § 3 от ПЗР на ЗСН регламентират правото на собственост на сдруженията за напояване, ако такива съществуват по места, върху обектите от хидромелиоративната структура, включително язовири и микроязовири, на територията им и въвежда задължения за общината да предаде тези обекти на сдруженията, да прекрати договорите за концесия, наем, аренда и съвместно ползване с трети лица, като даде срок за довършване на започнатите водостопански дейности, а когато няма сключени договори за обекти – язовири и микроязовири – предаването им от общината следва да се извърши в тримесечен срок от постъпване на искане, изпратено от Министъра на земеделието и горите. Настоящият съдебен състав намира, че разпоредбите на § 3 и § 4 от ПЗР на ЗСН са приложими и уреждат хипотезите за управление на язовирите, предназначени за напояване и представляващи публична общинска собственост, и то само при наличието на създадени сдружения за напояване в съответната община. В представената административна преписка липсват данни и такива не са били налични за общинския съвет при приемане на протестираното решение, от които да е видно, че въпросните два язовира са предназначени за напояване. От приложените тръжни документи, в т.ч. и сключения договор за наем по отношение на язовира по т. 1  не би могло да се изведе извод, че същите се отдават под наем, за да се използва за напояване. В административната преписка липсват данни и въобще на територията на община Царево да има регистрирано сдружение за напояване. По тези съображения, нормите на § 3 и § 4 от ПЗР на ЗСН са неприложими в настоящия случай. В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че нормата на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН препраща към чл. 12, ал. 4 от ЗОС, който регламентира реда за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска собственост.

Съобразявайки горните мотиви, съда намира, че протеста на прокурор от Районна прокуратура гр. Царево се явява основателен. В случая, при постановяване на протестираното решение, Общински съвет Царево е допуснал нарушение на материалните закони – ЗОС, ЗК, ЗВ, като при постановяване на административния акт е приложил неотносими правни норми. Във връзка с установените фактически констатации и изградените въз основа на тях правни изводи за радикално нарушени разпоредби от специални материални закони, съда обосновава извод за нищожност на протестирания акт на Общински съвет Царево.

С оглед на това, така постановения административен акт се явява нищожен.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 443/28.05.2010 год. на Общински съвет Царево, обективирано в Протокол № 36, т. 19 от проведено на 28.05.2010 год. заседание, с което е открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на поземлени имоти в землището на гр. Царево, с. Лозенец и с. Велика, ведно с построените в тях съоръжения „Язовири”.

 

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: