ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На дванадесети март                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 95 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ - Районна прокуратура гр. Царево, редовно призован,  не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Общински съвет гр. Царево, редовно призован, не изпраща представител.

В залата присъства прокурор Г. К. от Окръжна прокуратура – Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да конституирате Окръжна прокуратура - Бургас като страна в настоящото производство на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК.

 

Съдът с оглед така направеното искане и като прие, че същото е основателно и допустимо

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото и предвид изразеното от прокурор К. становище

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по протест от прокурор при Районна прокуратура гр. Царево против Решение № 443 от проведеното 36 заседание на Общински съвет – Царево, обективирано в Протокол № 36/28.05.2010 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Така внесения протест намирам за основателен. Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените писмени доказателства, включително и тези представени от Общински съвет – Царево.

 

С оглед становището на прокурора и поради липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Протестът, внесен от Районна прокуратура - Царево против Решение № 443 на Общински съвет - Царево намирам за основателен и моля да го уважите, като прогласите нищожност на цитираното решение с оглед на това, че при приемането му общинския съвет се е позовал на правно основание от закон, който е неприложим в казуса, поради което е налице липса на материална компетентност на общинския съвет за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на посочения язовир. Считам, че порокът е тежък и води до нищожност на постановения индивидуален административен акт. Моля да се произнесете с решение в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: