Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  846

 

гр. Бургас, 23 май  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести април, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ЧАВДАР ДИМИТРОВ

КНАХД № 95/2012 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, представлявана от директора П.В., против Решение № 2445/21.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 3551 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е отменено Наказателно постановление № 02-0201806/22.08.2011 година, издадено от П.В.Т. – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1 вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда на основание чл.414, ал.3 от КТ на “Нуга – Бест Украйна България ” ЕООД в качеството на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева. С касационната жалба се твърди, че решението е постановено при неправилно приложение на закона.

В съдебно заседание касаторът поддържа жалбата, като иска оспореният съдебен акт да бъде отменен поради неправилно приложение на материалния закон и наказателното постановление да бъде потвърдено.

Ответникът по касационната жалба намира същата за неоснователна. Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира решението за законосъобразно и правилно, а касационната жалба като неоснователна счита, че не следва да бъде уважена.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

В хода на развилото се първоинстанционно производство Районният съд е събрал всички доказателства, въз основа на които да установи фактите по спора. Приел е за безспорно установено от фактическа страна, че на 09.05.2011г. в 16.20 часа в демонстрационен салон –магазин, находящ се в гр.Бургас, ул.”Драма” №11, магазин №4, стопанисван от ответника по касационната жалба, лицето П.И.Х. е обслужвала клиенти на дружеството- жалбоподател. Това обстоятелство е установено след правилна преценка на показанията на свидетелката С. –К., както и на св. Х., като по същество тези констатации не се оспорва от нито една от двете страни.

Спорен и неправилен според касатора е правният извод, направен от първоинстанционния съд, въз основа на така установените обстоятелства, че П.Х. е провеждала обучението си  по сключения между нея и “Нуга – Бест Украйна България ” ЕООД договор за квалификация от 29.04.2011г., поради което отношенията между двете страни на са трудово-правни по смисъла на чл.1, ал.2 от КТ. До този извод съдът е достигнал след преценка на представения пред АНО договор за квалификация от 29.04.2011г. По силата на коментирания договор работодателят „Н. Б. У. Б.” ЕООД с цел придобиване на специфични знания и умения се е задължил да обучи лицето Пр. И. Х. по специалността „консултант-промотьор”. От своя страна обучаващата се Пр. Х. се е задължила да посещава 15-дневен курс по 4-часа на ден в салона на дружеството. На следващо място това обстоятелство е било изрично декларирано от свидетелката Х. и в попълнената от нея справка на основание чл.402, ал.1, т.3 и ал.2 от Кодекса на труда, като е записала, че е стажант - консултант. Правилен е и направеният след преценка на тези доказателства правен извод, че нито поведението на свидетелката, нито представения от работодателя писмен договор сочат на трудови правоотношения между тях, като се касае за облигационни такива с оглед на бъдещи трудови правоотношения.

Като е приел, че нарушението не е доказано по несъмнен начин първоинстанционният съд правилно е отменил издаденото наказателно постановление и затова постановеният съдебен акт следва да бъде оставен в сила.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2445/21.11.2011 година, постановено по н.а.х.д. № 3551 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: