ПРОТОКОЛ

                                           

Година 2009, 28.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Т.С.                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  95  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – А.Х.М. - редовно призован, не се явява. Вместо него адв. Е., преупълномощен от адв. Ч. - процесуален представител на жалбоподателя.

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Ж.

 

В залата се явява почитаемия прокурор Т.С. от Окръжна прокуратура – Бургас, която заявява искане, на основание чл. 16 от АПК, прокуратурата на Република България  да бъде констатирана като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът като намира искането на почитаемия прокурор за основателно

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОНСТИТУИРА  прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата жалба.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Моля да приемете молба от първоначално упълномощения процесуален представител адв. Ч., с която се иска да бъде извършена съдебно-счетоводна експертиза със задачи, формулирани в т. 1 и 2 от молбата.

 

ЮК. Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна и ако уважаемият съд приеме, моля, същата да бъде прецисизирана от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като в нея е записано, че се моли да бъде отменено решението на директора на Дирекция „ОУИ”- Бургас. По реда на ДОПК на обжалване подлежи ревизионен акт, потвърден с решение на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас. С решението си Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас е уважил частично подадената до него жалба и е отменил задълженията по ЗДДС, без да бъде връщано за нова ревизия. В жалбата си до Административен съд – гр. Бургас  жалбоподателят  в последна страница, най-долен абзац, отново ги обжалва и считаме, че жалбата в тази част е недопустима, тъй като са уважени неговите претенции още на административно ниво. По отношение на искането за съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените с данъчната преписка доказателства. Считам, че възражението на процесуалния представител на ответника за внасяне уточнение в жалбата е основателно и следва да се уважи. Относно съдебно-счетоводна експертиза считам, че същата следва да бъде допусната, тъй като чрез нея ще се установят правно значими факти и за тяхното установяване е нужно становище на компетентни лица.

 

На основание § 2 от ДОПК, във вр. с чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът указва на процесуалния представител на жалбоподателя, че в петитума на жалбата е формулирано искане за отмяна на решението на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас, с което оспорването е частично уважено. В този смисъл уважаването на искането на жалбоподателя във вида в който е формулирано би довело за засягането на неговите права и законни интереси. Съдът счита, че допуснатата неточност следва да бъде отстранена от процесуалния представител на жалбоподателя, както и оспорването в съдебно производство на констатациите по ЗДДС, предвид факта, че в решението на решаващия орган е налице произнасяне по тази част от оспорването в полза на жалбоподателя.

 

АДВ. Е.: Упълномощен съм от днес и не съм се запознал със съдържанието на жалбата в пълнота. Считам, че становищата на колегите са основателни, но в момента не съм в състояние да прецизирам съдържанието на жалбата, така че да бъде приведена в изискуемия вид. Делото е обемисто и ми се налага да извърша допълнително запознаване с материалите по него. Моля да ми дадете възможност с допълнителна молба да прецизирам текста на жалбата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира, че следва да му предостави допълнителна възможност да уточни петитума на жалбата, както и да вземе отношение по направеното възражение от процесуалния представител на ответника и почитаемия прокурор във връзка с оспорването по ЗДДС.

 

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представената по делото административна преписка.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да уточни съдържанието на жалбата, съобразно изложените по-горе указания.

ПО ИСКАНЕТО за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе след като се запознае с направеното уточнение.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2009 година от 13.15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: