ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 958 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.Ж., редовно призован, не се явява, место него адв. Ж.А. c  пълномощно на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Карнобат, редовно призован, се представлява от адв.М., който представя пълномощно.

 

 

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Н.Б.Ж. против заповед №РД-264/19.03.2018 г. на кмета на община Карнобат, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж „метална гаражна клетка“, разположена в югоизточната част на ***на гр.Карнобат.

 

 ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Можете ли да кажете оспорвате ли обстоятелството, че ползвате гараж сред тези гаражи?

         АДВ.А.: Оспорваме обстоятелството, че ползваме гараж сред гаражите, описан от кмета на община Карнобат.

         АДВ.М.:  Оспорваме жалбата като считаме, че заповедта е издадена от компетентен орган, мотивирана е против надлежен адресат и при материално-правно основание. Да се приеме преписката. Ще правя и доказателствени искания.

         СЪДЪТ КЪМ АДВ.М.: Имате ли представа в района, в който  се намира гаражът, описан в заповедта, още колко гаража има?

         АДВ.М.:  Мисля, че са около 15 гаража. Жалбоподателят ги е посочил 19, като ние не спорим,че са строени 1994-1995 г.

         СЪДЪТ КЪМ АДВ.М.: При съставяне на констативния акт, послужил за издаване на заповедта за премахване, има ли съставена схема, скица или някакъв друг документ, който да индивидуализира гаражите с някакви условни номера, размери?

         АДВ.М.: Не мога да отговоря на този въпрос. Трябва да извърша проверка  в регистрите.

 

 С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ.А.: Имам доказателствени искания. Моля да приемете нотариален акт за дарение на недвижим имот, който удостоверява,че жалбоподателката е придобила имот на административния адрес, посочен в обжалваната заповед на 25.02.2014г. Заявявам, че към този момент всички гаражи, разположени в дворното място към съответната жилищна кооперация, вече са били  поставени. В този смисъл жалбоподателката не е ползвател, нито собственик на гараж. Моля за установяване на това обстоятелство да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел.

         АДВ.М.:  Всички заповеди, включително и процесната, е издадена и са издавани от лица, които имат качеството възложител по чл.161 от ЗУТ, които по правило се приемат за адресат на такава заповед. Адресати на заповед за премахване са или изпълнителя на строежа, или собственика. Към датата на издаване на заповедта, Н.Б.Ж. е собственик и на дворно място, на идеални части от дворното място. Ние твърдим, че издаваме заповедта спрямо всички физически лица, които са съсобственици в дворното място, които или са изградили съответните гаражи, или техните праводатели са ги изградили в посочения период 1994 г.-2001 г. Не сме учредявали като съсобственик право на строеж за гараж, не е издавана виза за допълващо застрояване, не са предвидени по ПУП ПРЗ като допълващо застрояване и това ги прави незаконни.

         Правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза във връзка с възражението дали гаражите представляват строеж и с оглед задължението да докажем предпоставките за издаване на акта. Отделно настоящият съд, друг състав приема, че за гаражи дори да имат белези на преместваеми обекти, не се издава заповед, защото не са посочени в чл. 56. Те не са обекти с търговско предназначение. Но има възражение на тая тема в заповедта, което възражение колегата го поддържа.

         Моля вещото лице след оглед и запознаване с действащия ПУП ПРЗ от 1994 година насам за процесния имот да отговори на следните въпроси:

         Има ли разположени в дворното място образуващо парцел ***, отреден за жилищно строителство и обслужване, в кв. *** на  гр. Карнобат, има ли изградени гаражи, колко са, как са разположени?

         Кой из между тях е процесният гараж? Има ли в община Карнобат строителни книжа за изграждането на тези гаражи - виза за проектиране, и/или разрешение за строеж, предвидени ли са по ПУП ПРЗ и могат ли да бъдат включени в режим на застрояване, как са закрепени към терена, могат ли да се отделят без да се разрушат?

         АДВ.А.: По отношение на първия въпрос имам възражение. Възразявам по въпроса „кой е гаражът на жалбоподателя?“, тъй като ние твърдим, че не ползваме гараж.

         АДВ.М.: Поправям въпроса към вещото лице, като вместо кой е процесният гараж, моля въпросът да има следното съдържание: „Може ли да бъде идентифициран гаражът, описан в обжалваната заповед?

 

         По направените изявления от страните и след уточненията, съдът счита, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза е основателно и следва да бъде уважено.

         По искането за допускане на свидетел до разпит, посредством който жалбоподателят ще доказва,че не ползва гараж, съдът счита, че искането е неоснователно. Жалбоподателят твърди отрицателен факт. След като твърди отрицателен факт, върху ответника пада доказателствената тежест да обори това твърдени с всички доказателствени средства, допустими в процеса. За жалбоподателя е достатъчно да отрече конкретен факт, за да се прехвърли доказателствената тежест върху ответника.

         С оглед на изложеното съдът счита, че следва да отхвърли искането за разпит на свидетел.

         По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ОТХВЪРЛЯ искането на адв. А. за разпит на свидетел - за установяване на обстоятелствата, твърдяни от нея, че жалбоподателят Ж. не ползва гараж.

         ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. М. при уточнението, направено допълнително от него относно възможността вещото лице да идентифицира гаража.

         НАЗНАЧАВА вещо лице Пенка Шопова.

         ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 110 лева, вносими от ответника в двуседмичен срок от днес.

         ПРИЕМА нотариален акт за дарение на недвижим имот 33/25.2.2014г. на нотариус № 581 в регистъра на нотариалната камара.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.10.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: