ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                             дата 31 май 2011 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 31 май 2011 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 958  по описа за 2011  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, наименована искане, подадена от З.К.П. *** против отказ на Районен съд – Бургас да издаде съдебно удостоверение в полза на жалбоподателя за това дали в този съд има постановени или не съдебни актове против жалбоподателя, които да са актуални и със законова сила към момента на исканото удостоверение. Жалбата съдържа позоваване на чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, като от настоящия съд се иска съдействие.

         С разпореждане на съда от 09.05.2011г. жалбата е оставена без движение, с указания да се уточни искането до съда.

         По делото е постъпило уточнение, видно от което жалбоподателят сочи, че по професия е литератор и начина му на изразяване е повече от ясен и точен и досега не се е налагало два пъти да уточнява, това, което вече е казал, а причината, довела до абсурдното обстоятелство да остане неразбран е оставена на преценката на съда.   

         Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

         Искането на жалбоподателя, депозирано пред Районен съд – Бургас с вх. № 12336/30.03.2011г. (видно от писмо № 99/05.04.2011г. – л.6) е с предмет – издаване на удостоверение за това дали в този съд има постановени или не съдебни актове против жалбоподателя, които да са актуални и със законова сила към момента на исканото удостоверение. С писмо изх. № 99/05.04.2011г. Бургаският районен съд е уведомил г-н П., че искането му е оставено без движение, с указания да го конкретизира и обоснове нуждата от издаване на исканото удостоверение.

         При тези фактически данни следва да се приеме, че не е налице индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, по отношение на който да бъде проведен съдебен контрол за законосъобразност.

         Пред настоящия съд жалбоподателят се позовава на конституционната норма на чл.41, ал.2 и разпоредбата на чл.24 от ЗДОИ, с които обосновава правото си на информация от държавен орган или учреждение, които представляват за лицето законен интерес.

         Следва да се посочи, че с подаденото пред Районен съд – Бургас искане вх. № 12336/30.03.2011г., не е инициирано административно производство по реда на Глава Трета от ЗДОИ, поради което е процесуално недопустимо, оспорването пред настоящия съд да се пренася на плоскостта на този закон.

На основание изложените мотиви, жалбата, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради липса на предмет, с оглед на което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.К.П. *** против отказ на Районен съд – Бургас да издаде съдебно удостоверение по искане вх. № 12336/30.03.2011г. за това дали в този съд има постановени или не съдебни актове против жалбоподателя, които да са актуални и със законова сила към момента на исканото удостоверение.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 958/2011 год. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: