ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 957 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.Ж., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Ж.А. с представено пълномощно на лист 21 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА КАРНОБАТ, редовно уведомен, представлява се от адв.М., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата. Описаната в заповедта  метална гаражна клетка не е достатъчно индивидуализирана, което  в случая е от съществено значение, тъй като описаният в заповедта поземлен имот, включително в югоизточната му част са разположени много на брой гаражни клетки, при това с идентични размери. Спрямо съпругата на жалбоподателя също е издадена такава заповед и описанието на имота е в същата част и със същите размери метална гаражна клетка, за което представям като доказателство Заповед № РД-264/19.03.2018г. При това положение от оспорената заповед не може да се установи коя точно гаражна клетка се има предвид от административния орган. В заповедта също така липсват мотиви, поради какви обстоятелства се приема, че гаражната клетка представлява строеж по смисъла на закона, както и че същата не отговаря на условията за търпимост, които изобщо не са били изследвани в заповедта. В допълнение уточнявам, че всички гаражни клетки са около 18 броя в този поземлен имот и са разположени в края на 1994г. до началото на месец март 1995г. За установяване на тези обстоятелства моля да допуснете до разпит при режим на довеждане един свидетел.

 

Адв.М.: Оспорваме жалбата. Заповедта е издадена от компетентен орган и правилно е приложена хипотезата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ. Не следва да се приемат възраженията, че обектът е преместваем, тъй като гаражите не попадат в обхвата на чл.56 от ЗУТ, за което и настоящия съд и състав имат практика. Обектът гараж предмет на разпореждането според нас е в достатъчна степен индивидуализиран по местонахождение  и размери. Твърдението, че е издадена заповед и на съпругата на жалбоподателя се прави едва сега и не е релевирано в процедурата по връчване на констативния акт. Не е ясно дали адресатът на другата цитирана заповед е съпруга на жалбоподателя по настоящото дело. Във връзка със сега представената друга заповед, моля допълнително да взема становище, но и следва жалбоподателят да докаже граждански брак между тях. За гаражите липсва издадено разрешение за строеж, липсва предвиждане по ПУП и към момента, който се твърди, че са изграждани.

         В някои от жалбите си жалбоподателите сочат друг период от 1995г. до 2002г. Ние сме приели по-общия период от 1995г. до 2002г., който период действително е от значение за приложимото право, но и в двете хипотези те не могат да бъдат търпим строеж, тъй като не са били допустими по действащия ПУП.

Представям писмено становище, с което конкретизираме заявеното и в което в частта по доказателствата правя искане за експертиза, като вещото лице да отговори  включително и дали е имало ПУП и индивидуализация. Спор по индивидуализацията не е имало до сега. Правя доказателствено искане за съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм изготвил в представеното становище.

        

          Адв.А.: Нямам възражение по искането за допускане на експертиза.

По отношение оспорване на съпружеска връзка между жалбоподателя и лицето, спрямо което е издадена представената днес заповед, моля да ми предоставите възможност в следващото съдебно заседание да представя доказателство по това възражение.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

 

Доказателственото искане на адв.М. подържано в днешно съдебно заседание свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът счете за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.2 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените  по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект, да отговори на поставените от адв.М. въпроси, съдържащи се в депозираното днес становище в част „Доказателства“, като при изследването на търпимостта на строежа вещото лице да съобрази включително и заявеното в днешно съдебно заседание от адв.А., че процесният обект е изграден в имота в периода 1994г.-м.март 1995г.

Също така при огледа на място вещото лице да констатира и да опише дали са налице повече от един гаражи разположени в югоизточната част на УПИ ХV- кв.14 на гр.Карнобат, като в тази връзка съпостави процесния обект, както и обекта по Заповед № РД-264/ 19.03.2018г. също на кмета на Община Карнобат представена в днешно съдебно заседание от адв.А., като при съпоставката на обектите по тези две заповеди да ги опише фактически, да ги представи графично като разположение, да отговори също така налице ли са отличаващи ги един друг тези обекти белези.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.К.М.при депозит в размер на 200 лева вносим от ответната страна в 7-дневен срок считано от днес. 

 

ДАВА възможност на адв.А. най-късно в следващото съдебно заседание да представи по делото доказателство за сключен граждански брак между жалбоподателя и лицето адресат на днес представената заповед Н.Б.Ж..

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел за установяване на обстоятелството за времето на изграждане на процесния обект.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 22.10.2018г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: