ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 957 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „АКЗ Бургас“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „АКЗ Бургас“ ЕООД против решение №63/27.03.2017г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено разпореждане изх.№С170002-125-0075069/09.03.2017г. на публичен изпълнител.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител. Спорът по делото е по право, по точно по приложението на чл.169 от ДОПК и реда за погасяване на публични задължения. Чл.169 от ДОПК, предвижда различни хипотези на погасяване в зависимост дали е образувано изпълнително дело или не, дали е подадено писмено заявление от лицето или не, но в нито една от тях законът не е предвидил, поредност в която погасяването на лихвите да изпревари погасяването на главницата. Единствената хипотеза за погасяване на разноски преди главницата е когато такива са сторени по вече образувано изпълнително дело от публичен изпълнител. Моля да съобразите и практиката на Върховен административен съд, която ще цитирам в нарочни писмени бележки. Моля за присъждане на съдебно- деловодни разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: