Р Е Ш Е Н И Е

 

    Номер 1038              Година 16.06.2014                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                       

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела ДРАГНЕВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1. Румен ЙОСИФОВ

                                                                                            2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 957 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на РИОСВ гр.Бургас срещу решение № 11 от 21.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 294 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Средец. Счита решението за незаконосъобразно и неправилно. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за съставомерност на констатираното деяние. С жалбата се прави искане за отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издадено наказателно постановление.

Ответникът – „Успех-2005” ООД, гр.Бургас с ЕИК 126661697 представлявано от управителя Л. Д. К. – Я., редовно уведомен, оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Средец е отменил наказателно постановление № 56/21.10.2013 на директора на РИОСВ гр.Бургас, с което на основание чл.35, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  на “Успех - 2005” ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при издаването на НП е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като освен това не се доказва и безспорно извършване на нарушението от страна на санкционираното дружество. Посочено е, че основанието на което е ангажирана отговорността на дружеството предвижда само административно наказание „глоба”, но е и имуществена санкция. След като субект на нарушението е юридическо лице и предвид разпоредбата на чл.83, ал.1 от ЗАНН, имуществена санкция може да бъде наложена само в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи и след като в чл.35, ал.1 от ЗЧАВ не е предвидена “имуществена санкция”, то това обосновава отмяна на издаденото наказателно постановление на това самостоятелно основание.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Изводите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения, обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление, се споделят и от настоящия касационен състав.

За да е налице нарушение по чл. 35, ал. 1 от ЗЧАВ, е необходимо виновно поведение от страна на физическо лице, което поведение да се изразява в действие или бездействие, довело до неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е било възможно ограничаването му. Нарушението е резултатно - като последица от виновното поведение на конкретно физическо лице трябва да е налице резултатът „изпускане на емисии”, като е отчетено по съответния ред наличие на замърсяващи вещества в приземния слой атмосферен въздух, превишаващо пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители), което да е в пряка причинно-следствена връзка с поведението на лицето, за да е осъществен съставът на нарушението. Ето защо неправилно административнонаказващият орган е преценил, че дружеството, като юридическо лице е нарушило разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗЧАВ, съгласно която „неорганизирано то изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му, се наказва с ГЛОБА от 500 до 5000 лв.”. Правилно районният съд е приел, че субект на отговорността може да бъде само физическо лице, като единствено в ал.2 на същата норма е предвидена възможност за налагане на имуществена санкция, но тя се отнася за юридическите лица и ЕТ, който произвеждат дървени въглища по открит способ, каквото нарушение в случая не е установено.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 21.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 294 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Средец.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

 

 

 2.