О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

875/17.05.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на седемнадесети май, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев              

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 957/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Н.И.Б. и Н.Т.Б. *** против некоректността на дирекция “Местни приходи от данъци и реклама” на Община Бургас.

От обстоятелствената част на жалбата, съдът констатира, че между жалбоподателите и неустановени субекти от общинската администрация е налице спор за дължимостта на суми – за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци – във връзка с подадена коригираща декларация по чл.14 от ЗМДТ.

С определение № 790/04.05.2012 година (лист 1), на жалбоподателите е указано да уточнят кой административен акт на какъв орган оспорват, да посочат в какво се състои неговата незаконосъобразност, да формулират петитум, както и да представят доказателство за внесена държавна такса – за разглеждане на оспорването.

С писмо вх. № 3819/10.05.2012 година жалбоподателите са заявили че оспорват “действия следствие от Констативен протокол № П002503 от 02.03.2012 г.”. Не се твърди, че протоколът е незаконосъобразен. Поддържа се, че общината е знаела за съществуването на обекта и незаконосъобразно вменява във вина на семейство Б. “пропуснатите си ползи от невнесените данъци и такси”. Заявява се, че до момента жалбоподателите не са получили официално писмо от общината  със сумите, които са начислени за доплащане, както и данъчната основа, върху която са определени. От съда е поискано да “отпаднат” определените от общината, като дължими, “суми за минали години от 2007 до 2011”; “общината да определи данъчната оценка, върху която са изчислени новите суми и да се изпрати официално съобщение за това”; “общината да покрие разходите по делото” и “да се наложи административно наказание на общинската администрация за неизпълнение на закона през предните години”.

Съдът счита, че въпреки подробния текст на писмото – уточнение, нередовността на жалбата не е отстранена. Не е уточнено, дори в най – обща форма, кой/какъв акт или фактическо действие и на кой/какъв орган се оспорва. Коментират се допълнително дължими суми за данък върху недвижим имот, посочени в съобщение (което не е административен акт), получено по пощата, като изрично се уточнява, че липсва съответен акт на общински орган (“не сме получили официално писмо”) за определяне на задължения. Исканията до съда във връзка с оспорването са или абстрактни или неизпълними. Съдът не може да “отпадне” - за периода 2007-2011 година - дължими суми от семейство Б. при липсата на изрично волеизявление на административен орган от общината, с което такива суми се определят; не може и да наложи административно наказание за неизпълнение на закона от страна на общинската администрация “през предните години”.

Неотстраняването на установената нередовност е пречка за разглеждане на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът   

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Н.И.Б. и Н.Т.Б. ***.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 957/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: