ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и осми юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 956 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:32 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.И., редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от адвокат А., редовно упълномощена. 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Карнобат, редовно и своевременно, не изпраща представител.

          Явява се вещото лице Т.Ч..

 

По хода на делото:

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ: А.: Нямам възражение да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

 

Т.Д.Ч. – ** г., български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам изцяло. Съобразила съм поставените въпроси и съм отговорила на тях.

 

АДВ. А.: Първият ми въпрос е, тъй като вещото лице посочва, че процесната гаражна клетка е била идентифицирана на място, в присъствието на ищеца и че на място е посочена гаражната клетка. От кого е посочена гаражната клетка на ищеца?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дойдоха няколко собственика от блока, които имаха също гаражни клетки и са жалбоподатели по другите дела за премахване на гаражи, които го посочиха, но аз не бях сигурна и затова намерих телефон и се свързах с ищеца. В заповедта е записано, че има две гаражни клетки с такива размери, а другите три гаражни клетки са по-големи. Попитах кой от тези два гаража е и той ми го посочи. Този, който ми беше посочен, аз него обозначих с червено на приложената от мен скица. Говорих с жалбоподателя и с хора от блока.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: В случай, че този гараж не беше посочен от жалбоподателя, бихте ли могла да го уточните на място?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За този гараж, който фигурира в заповедта и констативния акт е записано, че се намира в югозападната част. С тези размери са два такива, така че не мога да кажа кой от двата е. Няма приложена схема.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Към кой момент са били съобразени от вещото лице правилата за поставяне на гаражната клетка – към момента на неговото поставяне или нормите, действащи към настоящия момент?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз в самите въпроси имам дата на построяване 1995 г. – така, че съм изследвала застроителния план, действащ към 1995 г. и сега действащия план.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Въпросът ми беше във връзка с нормативните правила. Беше ли съобразен ЗТСУ и Правилника за неговото прилагане - чл. 112 и чл. 116 от ППЗТСУ?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Чл. 116, ал. 1 от ППЗТСУ предвижда, че поставянето на допълващо застрояване като гараж може да стане въз основа на одобрен ЗРП. Когато няма одобрени петна по тези планове по чл. 112 от ППЗТСУ може също при непредвидени петна по застроителния план, но въз основа на скица за проектиране. Това съм го имала предвид, но няма нито скица, нито е предвидено като петно по чл. 112, респективно чл. 116 от ППЗТСУ.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: В коя разпоредба е посочено изискването за скица, тъй като в чл. 116 вр. чл. 112 от ППЗТСУ са описани условията.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В чл. 112 ал. 4 и чл. 116 от ППЗТСУ.

ВЪПРОС НА АДВ. А.: Бяха ли съобразени доказателствата, които беше задължена общината да представи по делото – документите по административната преписка за закупуване на ид. части?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм записала, че те са съсобственици. Теренът е в съсобственост между общината и жалбоподателя.

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 200 лв. на 28.06.2018 г.)

 

АДВ. А.: Оспорвам заключението на вещото лице в тази част, където е направило правни изводи относно това дали отговаря на изискванията за строеж по §5, т. 38 от ДР на ЗУТ, както и всички правни изводи, тъй като същите са от компетентността на съда. Водим един свидетел за разпит, който беше допуснат в предходно съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на който СНЕМА самоличност както следва:

Д.Р.М.– ** години, български гражданин, неосъждан, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ МИЛАНОВ НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Познавам лицето И.П.И.. Не сме роднини. Живяхме заедно в кооперацията. Аз вече не живея там. Живях някъде от 1994 г. до 2007 г. в тази кооперация.

Това, което знам е, че гаражът е метален, сглобяем и не е трайно поставен. Поставен е от И.. Той има гараж. Намира се от лявата страна, в посока запад е гърба на гаража, а другата част е на изток. Край него има и други гаражи, мисля че са 16-18 броя. На тази редичка има може би 5 гаража. Неговият отляво на дясно е вторият.

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Гаражът е поставен някъде в рамките на 1994-1995 г. В този период са поставени и всички други. Понеже имахме нужда от гаражи, трябваше да подадем молба. Удовлетвориха ни молбата. Всеки месец си плащахме наем за земята, която ползвахме за гаражите. В периода от 1995-2000 г. си плащахме.

След 2000 г. по предложение на общината ни се даде възможност това място да го закупим и всеки един от нас стана съсобственик и от 2000 г. не заплащахме. Станахме съсобственици с необходимите документи.

     Аз също имам гараж там. Нямам издадена заповед.

 

АДВ. А.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. А.: От събраните в настоящото производство гласни и писмени доказателства безспорно се установи, че оспорената заповед е незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Община Карнобат, в която тежест бе да установи фактическите и правни основания не успя да доведе до такова доказване. Ето защо, моля да отмените изцяло оспорената заповед, като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите възможност да представя писмени бележки.

     Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 5-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

  СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: