ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети ноември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 956 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Ищецът Д.В.Г. - редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адв. Г. с представено пълномощно.

         За ответника - ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява Гл. юк. Д. с представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

         Явява се вещо лице М.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

Съдът установява самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Д.Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Д.: Какви документи разгледахте, за да дадете отговор на поставените въпроси?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Разгледах платежни нареждания за внесени авансови данъци, Декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и ГДД по чл. 50 за 2015 г.

 

Юк. Д.: Как направихте извод, че точно този договор е включен, тъй като адвокатите нямат друг вид счетоводство, не съставят баланс, нямат отчет на паричните потоци?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Поради факта, че тези суми са постъпили по банковата й сметка и са обложени с данъци. Поправям се, всички суми, постъпили в брой и по банкова сметка, ***.

 

Юк. Д.: Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Д..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО     100,00 лв. на 15.11.2016 г./

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания.  Представям на съда за справка оригинала на кочана, предоставен от Адвокатска колегия Бургас, в който се съдържа Договор за правна защита и съдействие № 2/01.04.2015 г.

 

Съдът извършва справка с предходния и следващ договор за правна защита и съдействие в кочана и не констатира разминаване в последователността на номерирането на договорите в кочана на адв. Г..

Съдът върна кочана на адв. Г..

 

Юк. Д.: На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, приложим в настоящото производство по чл. 144 от АПК, правя искане за спиране на настоящото производство, тъй като пред ВАС има висящо производство по тълкувателно дело № 2/2016 г., по искане на Главния прокурор да Общото събрание на колегиите на ВАС, за предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон изплатени адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им. Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на ВАС в съдебно заседание на 25.10.2016 г. е разгледало предложението на Главния прокурор, делото е докладвано за насрочване за изслушване на докладчика и ново произнасяне. Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗСВ, тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт, а решението на тълкувателното дело ще има значение за правилното решаване на настоящия спор, поради което, моля, да спрете производството до решение по Тълкувателно дело № 2/2016 г.

 

Адв. Г.: Не съм запозната с това тълкувателно дело, ако въпроса е поставен по този начин и чака своето разрешение, следва да се спре производството.

 

ПРОКУРОРЪТ: Споделям становището, че настоящото административно производство следва да се спре, тъй като решението по Тълкувателно дело № 2/2016 г. на ВАС ще има преюдициален характер по отношение на настоящото дело, с оглед предмета, по който следва да се произнесе колегията.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА административно дело № 956/2016 г. до приключване с тълкувателен акт на Тълкувателно дело № 2 от 2016 г. на Върховен административен съд.

МОТИВИ: Предмет на тълкувателното дело е установяването на факти и интерпретирането на правни норми, които се явяват обуславящи за изхода на настоящия спор. Исковото производство, което се разглежда по това дело пред Административен съд Бургас, е именно за претърпени вреди, съставляващи съдебно деловодни разноски по административно наказателно дело във връзка с обжалване на наказателно постановление. Тълкувателният акт на Върховен административен съд на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК се явява предпоставка за произнасяне на съда по настоящия съдебен спор.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд,  в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: