ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти октомври                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 956 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         За ищеца Д.В.Г. - редовно уведомен, не се явява. Вместо него адв. Г. – представя пълномощно.

         За ответника ОД на МВР Бургас - редовно уведомен, се явява Гл. юк. Д. с представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото на на основание чл.145, ал. 3 и чл. 146 от ГПК: Производството е образувано по искова молба от Д.В.Г. *** на МВР, с която се претендира осъждане на ответника за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени на ищеца от незаконосъобразно наказателно постановление, отменено от съда.

         Цената на иска е 300 лева, като е предявен и иск за лихвата върху тази сума – от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

Правното основание на предявения иск е чл.1, ал.1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

 

         В исковата молба се заявява, че с НП № 66/09.03.2015 година на началник на І РУ – Бургас на МВР, към ОД – Бургас на МВР ищецът е бил санкциониран с глоба в размер на 200 лева.

         Наложеното административно наказание е било оспорено от Д.Г. ***, посредством наетия адвокат П.Г., на която е било заплатено възнаграждение в размер на 300 лева.

         Районният съд е отменил наказателното постановление, поради което и за ищеца е възникнало субективното право на иск срещу ответника за заплатената от него сума по адвокатската защита в рамките на делото пред районния съд.

         Претендират се разноски.

         Ответникът оспорва доказателството за плащане на адвокатско възнаграждение по а.н.х.д. пред РС като твърди, че такова доказателство не е било представено в производството пред РС, а е представено сега единствено за целите на исковото производство. Поддържа, че заплащането на адвокатско възнаграждение не е представлява пряка и непосредствена имуществена вреда за ищеца от издаденото НП, тъй като в административнонаказателното производство не е предвидено задължителното участие на адвокат, а упълномощаването е било извършено въз основа на гражданско правоотношение между доверителя и неговия адвокат. Цитирана е тълкувателна практика на ВАС, претендират се разноски.

         За установяване на твърдените обстоятелства е представено заверено копие от н.а.х.д. № 1357/2015 година на РС – Бургас.

От страните не са направени доказателствени искания.

        

Забележки по доклада и доказателствени искания?

 

         Адв. Г.: Поддържам исковата молба. Относно отговора на ответника: първо, това че пълномощното, представено пред районния съд, не води до липса на договорни правоотношения между клиент и пълномощник. В дело № 13572015 г., разгледано пред БРС, изрично е посочено договореното възнаграждение и това, че е платено в брой. Дори да беше представен този договор в БРС, той не би довел до различен краен резултат. На основание тълкувателно решение от 18.05.2015 г. сме завели иск в настоящото производство. При използваната възможност от лицето да си наеме адвокат и да заплати възнаграждение е налице причинна връзка между отмененото решение и настъпилата вреда.

         Моля във  връзка с оспорения договор да се допусне съдебно-счетоводна експертиза,  която след проверка в счетоводството  на П.Г. да отговори на въпросите, съдържащи се на стр.2 в писмено становище, което представям в днешното съдебно заседание.

 

         Гл.юк. Д.: Оспорвам исковата молба по основните съображения изложени в отговора, който поддържам. Претендирала съм разноски в размер на  580,00 лева, което е техническа грешка. Заявявам, че не претендираме разноски в този размер, а съгласно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

         Относно допускането на съдебно-счетоводната експертиза, считам, че същата няма да установи дали е платен адвокатски хонорар и моля да не бъде допускана.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция  е процесуално допустима. Да се приемат представените доказателства. Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, предвид обстоятелството, че същата е относима към претенцията, касаеща извършени разноски, относно плащането на адвокатско възнаграждение.

 

         Адв. Г.: Клиентът ми предостави своя оригинал от договора. Мога да го предоставя, за да се види, че същият действително е скъсан от кочан. Това е първият екземпляр, предоставен на клиента, който го е запазил.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Г.: Защо не представихте Вашия екземпляр от този договор по административно наказателното дело?

 

         АДВ. Г.:  Тъй като не се присъждат разноски, решихме, че договорът не е относимо доказателство за това плащане. Договорът и пълномощното, които представям пред Вас, бяха съставени преди разглеждането на делото на първа инстанция.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Г.: Може ли да представите предходната и следващата бланка от Вашия кочан?

 

         АДВ. Г.:  Мога да го представя, но не и в днешното съдебно заседание.

 

         Гл. юк. Д.: Да се приеме доказателството.

 

         ПРОКУРОРЪТ:  Да се приеме доказателството.

 

         Съдът

                                     

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание договор за правна защита и съдействие и пълномощно към него, описани на бланка серия В № 0000018902 на Адвокатска колегия гр.Бургас.

 

         ЗАДЪЛЖАВА адв. Г. в следващото съдебно заседание да представи за справка кочанът, от който е извадена тази бланка, за да бъде установена датата на предходните и последващите записвания в този кочан, с оглед установяване на достоверността на поставената дата – 01.04.2015 г.

 

         По искането за допускане на съдебна експертиза:

 

         Съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза със задачите формулирани от адв. Г. в становището представено в днешното съдебно заседание, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза със задачите формулирани от адв. Г. на стр.2 от становището, представено в днешното съдебно заседание.

 

         НАЗНАЧАВА вещо лице М.Д..

 

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 100,00 лева, вносими от ищеца Г. в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

Юк. Д.: Нямаме доказателствени искания. Моля да се приложи административно-наказателното дело.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени с исковата молба, съгласно описа на л.4, както и доказателствата представени с писмения отговор от процесуален представител  на ответника – гл.юк. Д..

 

         СЪДЪТ ПРИЕМА представеното от Районен съд Бургас пълно копие от н.а.х.д. № 1357/2015 г. по описа на БРС.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: