ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети септември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 956 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Л.Б.М., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Д., който представя пълномощно. 

 

         ОТВЕТНИКЪТ Л.Н. – Главен специалист в отдел „Общофункционален контрол” при дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” (УКОРС) – ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, явява се лично и с юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС по иска на чл.1 от ЗОДОВ, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

         ПЪЛНОМОШНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Д.: Поддържам жалбата. Освен представените, други доказателства няма да сочим.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

По отношение на представените от жалбоподателката удостоверение № 2/08.05.2014г. и извлечение от интернет за процесния район, не ги оспорваме. Действително жалбоподателката притежава стикер за паркиране в Синя зона, но основанието за репатрирането на автомобила е наличието на поставен знак, който забранява да се паркира на това място към момента на паркирането. А това удостоверение позволява да се паркира не само на ул.”Рилска”, но в район до две пресечки от всички страни на адреса.

         Към момента на паркирането, видно от доказателствата, които сме представили, организирането на движението по тази улица е било чрез знак Б-28, забраняващ паркирането и указателна табела, която е указвала, че автомобилите спрени в протежението на този знак ще бъдат принудително репатрирани, поради извършване на ремонтни дейности. Този знак е забранявал спирането по протежението на ул.”Рилска” към момента, когато е бил репатриран.

 

Въпрос на СЪДА към ОТВЕТНИКА: Към датата на репатрирането на автомобила, извършвани ли са строителни дейности по тази улица?

ОТВЕТНИКЪТ Н.: По време на репатрирането на автомобила се извършваха ремонтни дейности по ул.”Рилска”. Автомобилът е пречел на дейността на фирмата, която е извършвала ремонтната дейност и поради нарушението на пътния знак, разпоредих репатрирането на автомобила.

Въпрос на СЪДА към ОТВЕТНИКА: Към момента, когато се извършваха строителни работи по тази улица, имаше ли поставено някакво съобщение, което да уведоми водачите, че ще се извършват такива дейности и да не паркират за известно време?

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Имаше поставени съобщения, бележки, които бяха поставени на чистачките на автомобилите, които са били там. Бележките не сме разнасяли ние, това е информация от фирмата, която извършваше ремонта.

Някакъв знак или друг източник на информация, който да предупреждава водачите, че  там ще се разкопава и не бива да се спира за следващите няколко дни, знак, който да уведоми водачите за ремонт на улицата, нямаше. На улицата са налични обичайните знаци.

След като започна ремонтът, премахнахме и знака за синя зона и поради ремонта е премахната табелата за синя зона и е поставен знак Б-28. Автомобилът беше паркиран в участъка, който на представената схема на лист 28 от делото съдът означи с кръг; знакът Б-28 (забранява паркирането) бе поставен в началото на ул.”Рилска” в отбелязания от съда участък.

Преди ремонта, имаше синя зона, след ремонта също има синя зона. Синя зона нямаше само по време на ремонта. Колко дни траеше този ремонт не мога да кажа.

Въпрос на СЪДА към юрисконсулт Д.: Представената по делото схема на организация на движението в процесния участък дали е актуална към датата на издаване на разпореждането за принудително преместване на автомобила?

         Юрисконсулт Д.: Моля да приемете представената допълнително схема.  Схемата, находяща се на лист 28 от делото, следва да е била актуална към момента на репатрирането. Ако ми се даде допълнителен срок, бихме могли да направим официална справка от съответната служба в общината към кой момент е актуална тази схема,  която да заверим със съответната дата. Ние сме искали схема от съответната дирекция, на която са възложени тези функции във връзка с процесната мярка и за установяване обстоятелството по настоящото дело и оттам правя извод, че схемата е относима към процесната дата и следва да се приложи  да се вземе предвид в настоящия процес.

 

Адв.Д.: Други доказателства няма да сочим.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на процесната принудителна административна мярка, както и допълнително  представената от администрацията на Община Бургас схема на процесния пътен участък, съдържаща и наличните там пътни знаци.

 

Като взе предвид становищата на страните, че други доказателства  няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да се уважи жалбата и да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Ще представя писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Считам, че мярката, която съм наложил разпореждане да бъде преместен автомобила е законосъобразна, защото той беше паркиран на неправилно място, за което има забранителен знак, че паркирането е забранено и това наложи издаването на разпореждането, поради което жалбата да се отхвърли като неоснователна.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че така наложената принудителна административна мярка е правилна и законосъобразна. От представените по делото доказателства се установява, че на мястото, където е бил спрян автомобилът е действал пътен знак Б-28, който забранява паркирането на автомобили в протежението на тази улица. Видно от жалбата, лекият автомобил е бил паркиран там на същата дата 09.04. към 7.20 часа сутринта, което означава, че не само районът, но и времето на действие на знака е било нарушено, а и видно от начина на паркиране, вероятно автомобилът е извършвал постъпателни движения откъм знака.

Моля да отхвърлите предявеният иск за възстановяване на суми по репатрирането, тъй като считам, че законосъобразно е била наложена тази мярка и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна. Административният акт е обоснован и законосъобразен. Видно от приложените по  делото доказателства, автомобилът е бил паркиран след знак Б-28, указващ забрана за паркиране, а също е бил поставен  и знак указващ извършване на строителни дейности. С оглед на това, считам, че предявеният иск по ЗОДОВ е неоснователен.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: