ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети декември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 955 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Фондация „ЕКО ПОЛИЗ“, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К. с представено пълномощно, находящо се на лист 133 от делото.

 

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомена, представлява се от адв.С.Ч., представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт К.: Във връзка с разпореждане на съда съм представила всички необходими доказателства, от които е видно, че решението, с което не е уважена жалбата на Фондация „Еко Полиз“ пред министъра на РИОСВ, е влязло в сила. Представих и датата, на която е входирана жалбата пред министъра. Други доказателства няма да сочим.

 

         Адв.Ч.: Считам, че жалбата е абсолютно неоснователна и всички необходими законови изисквания и процедури са спазени.

         Представям актуално удостоверение на  собственика на „Кроношпан България“ ЕООД със заверен превод. С това опровергаваме твърдението, че моят доверител е с фирмена регистрация в офшорна зона.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат всички представени по делото доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите извънсъдебно изпратени от административния орган писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 194 и следващите от делото, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.Ч. писмено доказателство, касаещо фирмената регистрация на неговия доверител.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.  Считам, че повечето доводи в жалбата са извън така издаденото решение на директора на РИОСВ - Бургас. Решението е издадено от оправомощено за това лице в необходимата форма. По същността на решението отбелязвам, че инвестиционното предложение представлява технологична промяна свързана с пренасочване на потоците от дървесни частици. При сега съществуващата технология 20% от раздробения и изсушен дървен материал се подава от производствена линия за плочи ОSB към производство на плочи от ПДЧ. Конкретното инвестиционно предложение предвижда дървеният материал да остава към линията за ОSB, т.е. няма как да има замърсяване, за което твърди жалбоподателя. Тази линия ОSB не генерира външни замърсители. Отделно ще бъдат изведени и част и от изпускащите устройства /комини/, т.е. там също ще бъде намалено замърсяването и не се предвиждат нови организирани източници на емисии изпускащи, в атмосферния въздух. Изчислено е, че товарът на емисиите при заложената норма за прах съгласно комплексното разрешително на дружеството от 20 ще се намали на 5 грама на тон. Няма увеличение, а напротив има намаляване на производството, което води до замърсяване и то е така организирано, че няма изпускащи устройства. Затова и органът е преценил, че не следва да се извършва ОВОС.

Подробно в съпроводителното писмо до административния съд съм изложила по-обстойни мотиви.

Жалбата по-скоро разглежда други въпроси, а не същността на самото решение.

 

Адв.Ч.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Съвсем точно юрисконсулта на РИОСВ определи, че реално имаме вътрешна реорганизация на потока на суровина, която води до по-рационално управление на вредните емисии, респективно тяхното намаляване.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна. Видно от събраните по делото доказателства, жалбоподателят не е предприел действия да докаже твърденията си и не е представил каквито и да е доказателства.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че щ е се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: