ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 11.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На единадесети септември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 955 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Фондация „ЕКО ПОЛИЗ“, редовно уведомен, не изпраща представител.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор С..

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

Юрисконсулт К.: Нямам възражения по хода на делото, но считам, че „Кроношпан България“ ЕООД следва да бъде конституирана като заинтересована страна в производството.

 

ПРОКУРОРЪТ: Също считам, че „Кроношпан България“ ЕООД следва да бъде конституирана като заинтересована страна в производството. Нямам възражения по хода на делото.

 

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Намира, че са налице процесуални предпоставки за конституиране като заинтересована страна в процеса на търговското дружество „Кроношпан България“ ЕООД и като взе предвид, че процесното решение, чиято отмяна се иска, е издадено в полза на това търговско дружество,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в процеса „Кроношпан България“ ЕООД, гр.Бургас, Северозападна промишлена зона.

 

Юрисконсулт К.: Оспорваме жалбата.

Представям Комплексно разрешително  № 475-Н2-И0-А0/ 2016г., издадено на „Кроношпан България“ ЕООД, на което сме се позовали в мотивите на решението, както и представям Решение на Министъра на околната среда № 84/03.07.2017г., тъй като Фондацията е обжалвала нашето решение и пред министъра, и министърът се произнесъл, че отхвърля жалбата и потвърждава решението. Ще представя допълнително доказателства, че решението е влязло в сила, както и ще представя и жалбата до министъра.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото писмени доказателства от страна на ответника. Няма да соча други доказателства. Моля да отложите делото за друга дата с оглед събиране на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение, както и допълнително представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт К. допълнителни писмени доказателства, представляващи Решение № 475-Н2-И0-А0/2016г. за издаване на комплексно разрешително в полза на „Кроношпан България“ ЕООД, както и Решение № 84/03.07.2017г. на Министъра на околната среда и водите, постановено по повод подадена жалба от Фондацията „Еко Полиз“ срещу процесното решение.

 

Намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена допълнителна възможност да представи по делото доказателства относно влизане в сила на представеното днес Решение № 84/03.07.2017г., както и  и жалбата на Фондация „Еко Полиз“ подадена пред  горестоящия орган, по повод на която жалба е постановено представеното днес решение на МОСВ.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 11.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно призовани от днес.

Да се призове конституираната заинтересована страна „Кроношпан България“ ЕООД, на която да се изпрати препис от депозираната жалба.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: