ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 955 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. Т. С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ разузнавач в Пето РУ при ОД на МВР Бургас- Д. М., редовно призован, се явява лично.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 5999/08.06.2016г. от адвокат И., пълномощник на жалбоподателя, в която сочи че не може да се яви за насроченото съдебно заседание и по възможност да бъде насрочено за след 27.06.2016г., предвид назначено лечение. Прави се искане, ако е в наличност ДП №411/2016г.по описа на Пето РУ при ОД на МВР Бургас, да се задължи ответника да представи копие от връчената призовка на жалбоподателя на 26.04.2016година. Към молбата е приложено копие от медицинско направление.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К. Т. С. *** против заповед за полицейско задържане рег.№3388зз-244/26.04.2016г. на разузнавач в Пето РУ Бургас.

 

 На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на издадената заповед.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Жалбата е неоснователна. Да се приемат представените писмени доказателства. Мисля, че към настоящия момент   ДП №3388-411 от 2016г. не се е върнало в V-то РУ при ОД на МВР- Бургас. Същото е  изпратено при наблюдаващия прокурор в Районна прокуратура Бургас.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

С оглед дадените на жалбоподателя указания и становището на ответника в днешното съдебно заседание относно обстоятелството, че преписката все още не е върната в V-то РУ към ОД на МВР Бургас, ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства и да  направи доказателствени искания в 7-дневен срок от уведомяването му.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъдат направени доказателствени искания в така определения срок и не бъдат ангажирани доказателства, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства, а делото решено с оглед наличните такива

В случай, че бъдат направени доказателствени искания извън определения срок и това доведе до отлагане на делото, на жалбоподателя ще бъде наложена санкция по чл.92а от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

С оглед на обстоятелство, че досъдебното производство към настоящия момент не се намира в V-то РУ към ОД на МВР Бургас, няма как да бъде задължен ответника да представи връчената на жалбоподателя призовка, поради което оставя без уважение искането за представянето и на този етап.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът, поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2016г. от 10.50часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: