ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 955 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.И., редовно призован, явява се лично и с адв. Т.Б., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РУП гр. Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

В залата присъства прокурор Червеняков при Окръжна прокуратура- Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате прокуратурата като страна в настоящото производство.

 

Съдът с оглед формулираното искане и като намери, че същото е допустимо и основателно,

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБългария чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба на М.К.И. против Отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ с рег. № з- 38/09.04.2014 г. на началника на РУП гр. Карнобат.

 

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата и нейния петитум. Моля да бъде разпитан жалбоподателят. Няма да соча нови писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за процесуално допустима. Няма да соча нови доказателства. Считам, че искането за разпит на жалбоподателя към настоящия момент е неотносимо към спора.

 

Съдът с оглед формулираното от адв. Б. доказателствено искане и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед невъзможността жалбоподателя да бъде разпитан като свидетел, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА до разпит жалбоподателя М.К.И..

 

АДВ. Б.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателствата. Да се думата по същество.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Моля да дадете възможност на жалбоподателя М.И. да изрази становище по депозираната от него жалба по съществото на спора.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Това, че не ми разрешават да придобия оръжие ми пречи да работя. Това оръжие на мен ми е нужно, защото във фирмата работата ми се състои в това да охранявам градини и други обекти, пари на фирмата за заплати, които се плащат. През лятото всяка седмица извършваме разплащания. Много са парите и ми е необходимо оръжие. Моля да се отмени отказът на началника на РУП- Карнобат.

АДВ. Б.: Няма какво да добавя към заявеното от жалбоподателя, като също ще Ви моля да постановите съдебен акт, по силата на който моля да бъде отменен отказът.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че оспорения от жалбоподателя отказ е законосъобразен, издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия и в изискуемата писмена форма, като при постановяването му са спазени материалноправните и процесуалноправните изисквания за постановяването му. Видно от материалите по делото независимо, че спрямо лицето е приложена поощрителната разпоредба на чл. 218б от НК фактът, че не е налице влязло в сила НП не детронира наличието на отрицателните предпоставки на специалния закон. Ето защо считам, че следва да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на жалбоподателя И. като неоснователна и да потвърдите оспорения административен акт. На последно място: от становището на жалбоподателя не се установиха обстоятелства, които да обезпечават евентуална самозащита на лицето, за която цел е нужно носене на огнестрелно оръжие.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: