ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 954 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кох-и-ноор Хемусмарк” АД, редовно призован, представлява се от адв. М., с представено от днес пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, редовно призован, представител не се явява.

        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от С.Н. – старши юрисконсулт при Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, в която е заявено, че поради планиран и разрешен платен годишен отпуск не е в състояние да се яви и вземе участие в днешно съдебно заседание, поради което е формулирано искане за отлагане на делото и насрочването му за друга дата, в която ще е във възможност да вземе участие.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Считам, че ход на делото следва да се даде предвид обстоятелството, че не са налице основанията по чл. 139, ал. 1 от АПК. Ответникът е уведомен за насроченото съдебно заседание на 27.05.2016 г., а молбата с формулираното искане за отлагане е от 09.06.2016 г. Считам, че ход на делото в днешно съдебно заседание следва да бъде даден още повече, че има формулирани доказателствени искания, по които съдът не се е произнесъл и които поддържам.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и като прие, че не са налице основанията за отлагане на делото формулирани в чл. 139, ал. 1 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Делото е образувано по повод жалба от „Кох-и-ноор Хемусмарк” АД против Протокол № 274/10.02.2016 г. за извършена проверка, издаден от Дирекция „Инспекция по труда”, в който протокол са обективирани и дадени на дружеството задължителни предписания.

 

         АДВ. М.: От името на доверителя ми поддържам жалбата. Представям жалбата, която сме входирали срещу решението за приемане на злополуката като трудова – т.е., за потвърждаване, че сме обжалвали това решение и по жалбата ни е образувано и е висящо административно дело № 969/2016 г. – ХХ състав, което е насрочено за 04.07.2016 г. В жалбата съм формулирала доказателствени искания относно допускане до разпит на един свидетел воден от нас във връзка с установяване на обстоятелството на проведения на 12.01.2015 г. периодичен инструктаж и неговото документиране. Също така съм формулирала искане за допускане на съдебно-графологическа експертиза със задачи, посочени в жалбата.

         Поддържам тези доказателствени искания. Към настоящия момент други такива нямам.

 

         Съдът с оглед заявените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА до разпит длъжностно лице в качеството му на свидетел при режим на довеждане с цел удостоверяване на относими към правния спор факти и обстоятелства.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите изследвания, да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в сезиращата съдът жалба (лист 5 гърба и лист 6).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-графологична експертиза в размер на 100 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Х.Д., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.10.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: