ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                               председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 954 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Кох-и-ноор Хемусмарк” АД, редовно призован, представлява се от адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Дирекция „Инспекция по труда” Бургас, редовно призован, представлява се от старши юрисконсулт Н.,  с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Х.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-графологична експертиза, изготвена от вещото лице Х.Д.. Заключението е депозирано на 03.10.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Адв. М.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Н.: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Х.Д. по изготвената съдебно-графологична експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

 

Х.Б.Д.- ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните.

 Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Юрисконсулт Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С  оглед становището на страните и поради липсата на формулирани допълнителни въпроси към вещото лице по повод представената експертиза, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Х.Б.Д., на когото определя възнаграждение в размер на 150.00 лв., 100.00 лв., от които платими от внесения предварителен депозит.

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас  сумата от 50.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-графологична експертиза. В случай, че указанието не бъде изпълнено в посочения срок в полза на вещото лице да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. М.:  Моля да се пристъпи към разпит на допуснатия от съда в предходно съдебно заседание и воден от нас днес свидетел.

Юрисконсулт Н.: Нямам възражения. Да се изслуша водения свидетел.

 

Съдът пристъпва към разпит на явилия се свидетел, на когото снема самоличност както следва:

 

Я.Д.П.– ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. М.: За периода 2014-2015 г. изпълнявах длъжност началник цех „Монтаж и опаковка на флумастери. В момента съм технолог в същия цех. Като ръководител аз провеждах инструктажите в това число и към януари 2015 г., като този инструктаж не е задължителен, тъй като по Наредба от 2010 г. има промяна в закона, гласяща, че периодични инструктажи се правят  от 3 месеца на една година. Тъй като12.01.2015 г. беше първи работен ден и почивахме една седмица по празниците аз като ръководител с цел да се намалят трудовите злополуки  реших да проведа този инструктаж. Инструктажът се провеждаше по групи на всяка една машина с цел работниците да бъдат по-внимателни при зареждане и т.н.  На машината, предназначена за опаковка на флумастери, работят трима човека, като към този момент там работеше и Р.Д.. Аз пристъпих към инструктажа на тримата работници, работещи на тази машина, в това число и на Р.Д.. Засилвам вниманието им с цел да бъдат по-внимателни, когато се работи на машината, при зареждане тя да бъде спряна, също така има заповед да не се носят чехли, а работни обувки. Това не е инструктаж на работното място. Такъв инструктаж е бил вече осъществяван, Р.Д. е била инструктирана по него, защото нямаме промяна на работното място.  Аз съм провела още веднъж такъв инструктаж. В рамките на година има още два инструктажа, провеждани от колежката преди мен, която съм замествала. След провеждане на инструктажа аз предоставям Книгата за инструктаж на инструктираните, които трябва да се разпишат за проведения им инструктаж и продължавам нататък с инструктажа, защото той не е за работно място, а е текущ, касае  повече работници. Работниците имат ангажимента след като се разпишат да ми върнат Книгата за инструктаж. На 12.01.2015 г. Р.Д. присъства на проведения от мен инструктаж, не съм следила дали същата се е подписала в Книгата за инструктаж.

Въпрос на Юрисконсулт Н.: На базата на какво провеждате този инструктаж – заповед, длъжностна характеристика или друг документ?

ОТГОВОР НА свидетеля: На базата на длъжностна характеристика съм длъжна да проведа този инструктаж.

Въпрос на Юрисконсулт Н.: Отделна заповед има ли издадена за всеки цех?

ОТГОВОР НА свидетеля: Предполагам, че трябва да има.

Въпрос на Юрисконсулт Н.:  Знаете ли дали работодателя Ви е казал за друг срок да провеждате инструктажа или продължавате по стария срок?

ОТГОВОР НА свидетеля: Продължаваме по стария срок да провеждаме инструктажа.

Въпрос на Юрисконсулт Н.: Вменено ли Ви е да проследявате и етапа на документиране на инструктажа и по конкретно лицето, на което сте го провела, да се подпише пред Вас?

ОТГОВОР НА свидетеля: Не, както вече казах това е периодичен инструктаж, а не такъв на работното място, поради което аз не следя за подпис на отделните работници.

Юрисконсулт Н.: Нямам други въпроси.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, освободи същия.

 

 Адв. М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. М.: Моля да уважите изцяло жалбата на доверителя ми по изложените съображения в нея.  По настоящето производство се събраха доказателства, които установяват възраженията ни и по двата пункта.  Все още установяването на злополука с лицето Р.Д. не е приключило.  Все още производството е на етап жалба срещу Решение на ТП на  НОИ гр. Бургас на първа инстанция. Изцяло по изложените съображения в жалбата и с оглед изслушаните в днешно съдебно заседание показания на началник цеха П., която е провела инструктажа на Р.Д. на 12.01.2015 г., обстоятелството дали се е подписала, или не считам за ирелевантно. За мен е важно, че той е проведен. Документирането на присъствието на лицето чрез подписване има своето значение, но в конкретния случай е важно обстоятелството, че тя е присъствала и е инструктирана.

Моля да ни присъдите разноските по делото. Представям списък на разноските. В него съм включила и 150.00 лв. депозит за изслушаната съдебно-графологична експертиза. Ще внесем разликата от 50.00 лв. в указания от Вас срок.

 

Юрисконсулт Н.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че от събраните доказателства безспорно се установиха констатациите на Дирекция „Инспекция по труда“ относно допуснати нарушения на трудовото законодателство и условията във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Безспорно се установи от събраните доказателства, че на 12.01.2015 г. е настъпила злополука с Р.Д.. В констатацията на протокола, който се обжалва, не е цитирано, че тя е трудова. За характера на злополуката се произнася ТП на НОИ - Бургас. Безспорно е установено, че с нея настъпва злополука на тази дата. Предписанието на контролния орган е да се извърши извънреден инструктаж съгласно цитираната разпоредба от Наредбата в Предписание „1“, което е законосъобразно във връзка с изяснена фактическа обстановка. По отношение на Предписание „2“ безспорно е установено, че проведения на 12.01.2015 г. периодичен инструктаж  не е документиран съгласно изискванията на Наредбата, липсва подпис срещу името на инструктираното лице. Самата Р.Д. декларира, че подписът не е неин, което се установи и от заключението на експертизата. Искам да наблегна на това, че предписанието не е за непроведен инструктаж на лице, а че същият не е доказан съгласно изискванията на Наредбата. Безспорно е установено, че липсва подпис на Р.Д..

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: