ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 954 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:26 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се представлява от главен юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно и младши експерт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „МАНЦ” ЕООД, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д. И МЛ.ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника писмени доказателства съгласно опис, находящ се на л. 44 от делото.

 

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Запознати сме. Моля да ги приемете като доказателства по делото.

Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Присъединявам се към казаното от мл.експерт Д..

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника писмени документи, съгласно опис, находящ се на л. 44 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да отмените решение № 1385 на Общински съвет Поморие като незаконосъобразно по мотивите, подробно обективирани в сезиращата заповед на областния управител и моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки, в които да изложим подробни аргументи.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на процесуалните представители на оспорващия  7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: