ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и втори юни                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 954 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от старши юрисконсулт Ж. и младши експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” Д., надлежно упълномощени с днес представени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. И МЛ.ЕКСПЕРТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА Заповед № РД-09-19/21.05.2015 г. на Областен управител на област Бургас, с която се оспорва решение № 1385 на Общински съвет Поморие, прието по т. 7 от дневния ред на заседанието, проведено на 30.04.2015 г., отразено в Протокол № 50, с искане да бъде отменено решението като незаконосъобразно.

 

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: Поддържам оспорването.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам оспорването.

Моля да приемете представените по делото доказателства.

МЛ. ЕКСПЕРТ Д.: С оглед изясняване на метода за определяне на сумата от 51 900 лева без ДДС, като стойност на допълнително застроената площ, предмет на настоящото производство,  моля да задължите Общински съвет Поморие да представи данъчна оценка на допълнително застроените 93,28 кв.м. и пазарна оценка  от независим лицензиран оценител за същите, а в случай, че такива липсват, да удостоверят това обстоятелство. Също така да бъдат представени заверени преписи от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, действала към момента на приемане на процесното решение и удостоверение № 108/20.10.2004 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Спортен клуб, снекбар, интернет клуб и пансион.”

Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Поддържам казаното от колегата и доказателствените искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към заповедта на областния управител и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспореното решение.

 

По доказателствените искания съдът съобрази следното:

По делото са представени допълнително от ответника документи, съставляващи заверено копие от административната преписка по приемане на оспореното решение, във връзка с дадени указания от съда. Съгласно чл. 152, ал. 2 и ал. 3 от АПК административният орган следва да изпрати жалбата на съда заедно със заверено копие от цялата преписка по издаване на акта и е длъжен да приложи списък на страните в производството по издаване на акта с посочване на адресите, на които те последно са били призовани. Съгласно разпоредбата на чл. 170, ал. 1 от АПК административният орган и лицата, за които оспореният административния акт е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в него, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В случая съдът констатира, че по делото не е представен изисканият списък на заинтересованите лица с адреси за призоваване, както и не са представени в пълнота всички документи по приемане на оспореното решение от ответника, на когото лежи тежестта на доказване в процеса, съобразно чл.170, ал. 1 от АПК. Налице са условията за даване на указания на ответника в тази насока, както и условията на чл. 162, ал. 2 от АПК за конституиране като заинтересована страна в производството „МАНЦ” ЕООД, за когото оспореният акт е благоприятен.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в процеса „МАНЦ” ЕООД, ЕИК 147181658, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Цар Освободител № 18, представлявано от Щ.Т.М., ЕГН **********, на която да се изпрати препис от Заповед № РД-0919/21.05.2015 г. на Областния управител на област Бургас, с предоставена възможност в 14-дневен срок от получаването и да представи писмен отговор и ангажира доказателства.

УКАЗВА на ответника, че на него лежи тежестта в процеса да  представи по делото всички доказателства, съставляващи административната преписка по приемане на оспореното решение на Общински съвет Поморие, поради което ПРЕДОСТАВЯ на ответника 14-дневен срок от съобщаването за представяне по делото в заверен препис следните документи: доказателства за влизане в сила и изпълнение на решение № 1038 на Общински съвет Поморие, прието по т.25 от дневния ред на заседание, проведено на 26.06.2014 г.; удостоверение № 108/20.10.2004 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Спортен клуб, снекбар, интернет клуб и пансион; Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие, действала към момента на приемане на процесното решение № 1385 на Общински съвет Поморие, прието по т. 7 от дневния ред на заседанието, проведено на 30.04.2015 г., отразено в Протокол № 50; данъчна оценка на допълнително застроената в общинския поземлен имот площ от 93,28 кв.м., за които с цитираното решение е определена за заплащане сумата 51 900 лева, без ДДС, и пазарна оценка от независим лицензиран оценител за същите, а в случай, че такива липсват, да удостовери това обстоятелство.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2015 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол на съда да се изпрати на ответника за сведение и изпълнение на указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 15:01  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: