ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 954 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Н., редовно призована, явява се лично и с адв. Н., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

 По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от С.Г.Н. против Решение № 31/01.04.2014 г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение жалба на Н. с вх. № 21656/21.12.2013 г., подадена срещу действия на публичен изпълнител, обективирано в съобщение за доброволно изпълнение.

 

АДВ. Н.: Поддържаме изцяло жалбата. Нямаме искания за събиране на нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приети и приложени като доказателства по делото документите, изпратени с административната преписка.

 

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Считам, че с така подадената жалба изцяло се потвърждава становището ни против Решение №  31/01.04.2014 г. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което според нас е нарушен материалния закон – чл. 82 от ЗАНН и е постановено според нас едно неправилно и незаконосъобразно решение. Не сме съгласни с довода на директора на НАП-Бургас, че е образувано по-рано изпълнително дело от ТД на НАП - Бургас, ИРМ - гр. Ямбол от 20.07.2010 г. под № 168977-28, поради което считам, че за нас действията по образуване на изпълнителното дело от публичен изпълнител на ТД на НАП от 10.03.2014 г. по изпълнително дело № 0174-000001 от когато сме получили съобщение за доброволно изпълнение. С оглед на това сме обосновали, че е налице абсолютна погасителна давност по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗАНН и на това основание сме поискали да бъде прието от съда, че тя действително е настъпила, с оглед на което и според събраните по делото доказателства, моля съдът да постанови решение, с което да отмени Решение № 31/01.04.2014 г. на директора на ТД на НАП, да прекратите образуваното изпълнително дело по описа на НАП-Бургас, ИРМ – гр. Ямбол, както и да бъде отписано от данъчната сметка на жалбоподателката да заплати глоба в размер на 500 лв., както е постановено в наказателното постановление.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля при постановяване на вашия съдебен акт да имате предвид подробно изложените мотиви в решението на директора на ТД на НАП гр. Бургас.

Моля да приемете, че общата погасителна давност е прекъсната, тъй като е образувано изпълнително производство и всички постъпили задължения подлежат на събиране. След като общата погасителна давност е прекъсната, по конкретното задължение е налице и са приложими разпоредбите относно събиране на задълженията, които са визирани в ДОПК.

Моля да имате предвид, че по сходен казус се е произнесъл друг състав на Административен съд – Бургас с Решение № 943/03.06.2014 г. по административно дело № 410/14 г.

Моля, жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна, а решението на териториалния директор да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: