Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

 1072      /30.05.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева   

Веселин Енчев

 

при секретар Сийка Хардалова и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 953/2018 година

 

Производството е по чл. 63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава дванадесета от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на ТД – Бургас на НАП против решение № 276/02.03.2018 година по н.а.х.д. № 427/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 2582/29.11.2017 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение по чл. 25 ал.1 т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година на министъра на  финансите (Наредбата) във връзка с чл. 118 ал.1 от ЗДДС, на основание чл. 185 ал.1 от ЗДДС, на „АМА“ ЕООД, ЕИК 102608244, седалище и адрес на управление в град Бургас, ул. „Цар Борис“ №21, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на закона от страна на РС.

Иска отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът, чрез представител по пълномощие, изразява становище за неоснователност на жалбата. Изтъква, че дружеството не е извършило административно нарушение.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 11.10.2017 година в 16:20 часа, в стопанисвана от него борса за учебници, намираща се в гр. Бургас , ул. „Сердика“ № 1 е установено, че не е издаден фискален бон от фискалното устройство, работещо в обекта на стойност 46,70 лева за извършена покупка на шест учебника на 11.10.2017 година. За покупката е била издадена нефискална бележка от кочан „борсата за учебници“.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че вмененото на дружеството административно нарушение е недоказано. Съдът е приел, че в случая не е била извършена продажба на учебници и описаната бележка от кочан „борса за учебници“ с дата 11.10.2017 година не отразява извършена продажба, а представлява опис на учебници, които ученикът може да върне, ако не са му нужни. Съдът е уточнил още, че тази бележка не носи белезите на договор за продажба, фактура или др., доказващ самостоятелно извършена сделка, изискваща издаване на фискален бон.

Мотивите на РС не се споделят от настоящия касационен състав.

От доказателствата по делото се установява, че в хода на проверката на обекта „борса за учебници“ проверяващите са установили няколко бележки наименувани „опис на учебници“. Върху процесната бележка  е вписана датата „11.10.2017“, описание чрез отделен четирицифрен код на 6 броя учебници, като срещу всеки от тях е посочена и цена. Посочена е и общата цена на шестте учебника, като сбор от отделните им цени - 46,70 лева (лист 9 от н.а.х.д. 427/2018 година).

От разпечатан от фискалното устройство дневен отчет за 11.10.2017 година е установено, че продажба на такава стойност на тази дата не е фискализирана. Служителката в обекта е дала писмени обяснения, според които не са издадени касови бележки за „продажби“, сред които и такава на сума 46,70 лева (лист 10 от н.а.х.д. 427/2018 година).

Според защитната теза на санкционираното дружество, когато в борсата дойде ученик, който е сигурен какви учебници му трябват, същите се продават и се издава касов бон. В случай, че ученикът не е сигурен какви учебници ще са му нужни, той взема няколко, които се описват в бележка като процесната, посочва се тяхната цена (която се заплаща) и срок, до който учебниците могат да се върнат, срещу което пък се връща платената сума.

Съгласно чл.3 ал.1 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва по банков път. Текстът на чл.118 ал.1 от ЗДДС е възпроизведен и доразвит в чл.25 от Наредбата, ал.1 на който гласи, че лицата, задължени да използват ФУ, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането й с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, а ал.3 на същия член сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. От анализа на цитираните разпоредби на ЗДДС и наредбата се налага изводът, че за да възникне задължение за издаване на фискална касова бележка, следва да е налице извършена продажба на стоки или доставка на услуги.

Настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай правоотношението, което възниква и се развива между „борсата за учебници“ и получателя на учебниците може да бъде разглеждано единствено като покупко -продажба. На първо място следва да се посочи, че договорът за покупко - продажба е неформален, т.е. страните могат свободно да договорят неговото съдържание, но не задължително това да стане в писмена форма (или с издаването на фактура напр.), за да бъде валиден и да породи желаните правни последици. Изключения са предвидени в отделни правни норми, според които в определени случаи, за да бъде валиден договорът и да породи желаните правни последици той трябва да е сключен в писмена форма (напр. покупко - продажба на недвижим имот). Покупко -продажбата на употребявани учебници не е сред тези изключения и страните могат свободно да договорят условията по сделката си. В този случай писмената форма би имала правно значение единствено по отношение доказване на договореното.

Съдържанието на спорното отношение, изцяло изпълва елементите на договора за покупко - продажба, тъй като учениците избират и заплащат учебниците, които получават от дружеството непосредствено след предаване на парите. Според обясненията на управителя на дружеството, когато ученикът не е сигурен дали те ще му трябват наред с касовата бележка, която се издава се съставя и опис (процесната бележкаспоред него), в който учебниците се индивидуализират, за да се избегнат злоупотреби при връщане или замяна. Такава касова бележка, която да е издадена на 11.10.2017 година за сумата от 46,70 лева по делото не е представена. Не е установено и от разпечатания от фискалното устройство дневен отчет за 11.10.2017 година да е извършена продажба на такава стойност. Дори да се допусне, че учебниците действително подлежат на връщане и замяна до определена дата, посочена в съставения опис 11.10.2017 година, то към този опис, според обясненията на управителя отново следва да има касов бон издаден в момента на тяхната покупка като доказателство за заплатената парична сума от купувача. Такъв не е представен.

Настоящият съдебен състав счита, че нарушението е установено по несъмнен начин. При изяснена фактическа обстановка – по събраните доказателства в производството пред РС – решението на РС следва да се отмени и вместо него се постанови друго решение, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

По изложените съображения, на основание чл. 221 ал.1 и чл. 222 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

                                                         

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 276/02.03.2018 година по н.а.х.д. № 427/2018 година на Районен съд – Бургас и вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2582/29.11.2017 година на зам.директора на ТД – Бургас на НАП.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: