ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,09.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети декември                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 953 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Ищецът Д.В.П., редовно призован, се явява лично.

За ответника по иска – Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т.Ч., надлежно призован, с представено пълномощно по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

Явяват се свидетелите Д.Е.Д., С.Х.З. и К.К.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ИЩЕЦ П. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото с писмо вх.№7583/16.10.2014г. от жалбоподателя е постъпила молба с приложена към нея епикриза на майка му.

ДОКЛАДВА постъпило писмо от ответника с вх.№ 7920/27.10.2014г. с приложено писмо от временно назначения на длъжност началник на затвора Бургас Б. М. с изх.№910/11/16.10.2014г., както и Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

 

Съдът връчи на ищеца представени от ответника Правилник за вътрешния ред на затворите и писмо на временно назначения на длъжност началник на затвора Бургас.

Това, което съдът връчи на ищеца, от деловодството на съда погрешно е пришито по делото ведно с другото копие от същите документи и се е намирало между лист 71 и 80 от делото.

 

ИЩЕЦ П. – Да се приеме като доказателство.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се приеме представеното доказателство.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се приеме представеното от ответника писмено доказателство.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ищеца с писмена молба епикриза на Желка Дойчева Вълкова от гр.Карнобат

ПРИЕМА представените от ответника писмо изх. №910/11/16.10.2014г. на временно назначения на длъжност началник на затвора Бургас и Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип.

 

По делото са допуснати до разпит трима свидетели. Тяхното присъствие е конвоирано от служители на ГДИН, след което свидетелите Д.Е.Д. и К.К.С. са изведени от залата.

В залата остана свидетеля С.Х.З., който представя затворнически картон, в който се съдържат трите имена и ЕГН на свидетеля и отбелязване „Затвора Бургас”.

Съдът сне самоличността на свидетеля:

С.Х.З., роден на ***г., на 48 години, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване. Без роднинска връзка с ищеца, не води дела със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – С колко човека едновременно се прави свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. - С 11 човека едновременно, с 11 лишени от свобода.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Колко от тях са близки и са в помещението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – До 10, не е разрешено повече. Разрешено е до 4 човека, които идват на свиждане на един човек от затвора.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Колко реда е разделителната мрежа в помещението между осъдените и тези, които са дошли на свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Три реда. Аз съм сам, отпред има мрежа, празно пространство и пак мрежа. Това е от моята страна, там са три мрежи, три пласта мрежа, по средата има пространство, има празно пространство. Мрежата е гъста, квадратчетата на мрежата са толкова големи, че не можеш да си пъхнеш пръста в тях.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Колко е голямо помещението.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Да речем не по-малко и не повече от 3,5 широчина, дължината около 8-9 метра. Има три прозореца, малки са, те са 50-80 см. Всеки прозорец на 60-70 см. се намират от пода, аз като седна на стола, те са зад гърба ми, зад гърба ми е прозореца.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Свиждането винаги ли се провежда с 11 човека едновременно.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Ако имам брат вътре в затвора, би трябвало като идват да ни вадят от килиите и двамата, и двамата на един стол, двама осъдени седят на един стол в стаята за свиждане. Допустимо е до 11 осъдени човека едновременно, но ако в затвора се намират например двама братя и на двамата дойдат на свиждане, тогава едновременното провеждане на свижданията може да стана за повече от 11 осъдени, защото тези двама братя сядат на един стол и си провеждат свиждането с техните роднини заедно. Посещават ме моите роднини в затвора.

ВЪПРОС на СЪДА – Винаги ли има по 10 затворници?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – От 20 години съм в затвора, но не съм правил свиждане, в което да са по-малко от 10 човека осъдени едновременно.

ИЩЕЦЪТ П. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Как точно протича свиждането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Помещението е дълго и тясно. Пътечката, където се влиза от вратата, е около 30 см, точно за това остават общо е 30 см. Аз като седна, аз не мога да се видя с родителите ми, ниски са столовете. След като седна зад гърба ми няма място, отпред има 30 см до мрежата. Вратата е където влизаме, нареждаме се един след друг и вървим по пътечката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Колко често ползвате правото на свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Последният път през 2008година съм влизал в тази стая. Причините са много, оставих пет деца вънка. Заради мрежите отказах свижданията, едно че аз не мога да ги видя.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – На Д. бил ли сте свидетел да му откажат свиждане, да знаете на Д. да му е отказвано свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Няма кой да ми каже, тъй като човека, Д. лично каза „Аз отказвам свиждане по това, това причини”. Той ми го разказа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Той като какъв пребивава в затвора, като осъден или като обвиняем.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Както съм и аз, така е и той - осъден.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Бил ли сте свидетел по друго дело водено срещу държавата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ З. – Не.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам повече въпроси.

Съдът освободи свидетеля З. от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Д.Е.Д.,

Съдът сне самоличността на свидетеля:

Д.Е.Д., който представи идентична затворническа карта, която има снимка на лицето, трите му имена и ЕГН, на 23 навършени години, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, без роднински връзки с ищеца. Води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Пропускали ли сте свиждане за годините ви на престой в затвора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не съм пропускал свиждане откакто съм в затвора, всеки месец по 2 пъти правя свиждане.

ИЩЕЦЪТ П. – За колко човека е пригодено помещението за свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В помещението, в което се прави свиждане са по 10 лишени от свобода. То, по принцип са разделени места, но стаята е твърде малко за 10 човека и отсрещната страна е бройката на посетителите.

Има и двата варианта, когото групата, първа група започва свиждането от 8.30ч. по графика за свиждания, те изчакват да се напълни групата с 10 човека, да се запълни бройката да стане от 10 човека и тогава пускат посетителите. Ако към края на деня не дойдат достатъчно посетители, аз съм правил в първа група свиждане в 10.30 – 11.00 ч., което е трябвало да започне в 8.30 ч.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Какъв е средният брой посетители?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Посетителите са около 30-40 човека обикновено. За тях няма достатъчно място за да може да ги видиш всички едновременно. Трябва да се редят, едновременно не може да видиш всички, отпред застават и останалите са зад гърба им. Не може да видиш всички, които са дошли.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Колко реда са мрежите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Мрежата е два реда, заверена е на един метър над височината, която започва, но е над човешкия ръст. Но от нашата страна е заварена. На двата пласта са залепнали едни до друг и след това има още един пласт. Изглежда е слагана допълнително, не е изградена едновременно, както е конструкцията. Тази започва малко над нормалния човешки ръст, допълнително е сложена. От нивото на кръста е, с дървени плоскости, като дървена маса, и на него са заварени трите мрежи и от нашата страна са поставени дървени кубчета, които да разделят границата от клетка на клетка. Разстоянието е 80 см. Като в краищата е по-малка.

Всеки, който има посетители, има 80 см диапазон. Напред също толкова.

ВЪПРОС НА СЪДА – Колко е къса мрежата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – От нашата страна мрежата е с дебелината на палец, но втората мрежа нарушава тази цялост на дупки и става още по-малко, не можеш да си провреш пръста. Тази, която е добавена, тя е различна, друга мрежа е, тя е с по-големи дупки, но така е поставена, че се нарушава целостта на другите две мрежи.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Колко квадрата е цялото помещение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Помещението, според мен, не е по дълго от 8 метра, на широчина не повече от 3,5 м. Прозорци има, два или три малки прозореца от нашата страна. Не съм ги броил, не ми е било за цел. Големи са като старите прозорци в апартаментите, които са над вратите. Около 60-70 см широчина, на височина към 40 см. Те са поставени непосредствено под тавана и идват високо. От пода са на около 2 метра. Те са зад гърба ми, а прозорецът е над главата. Дори и в изправено положение е над главата.

Последното свиждане, което проведох, е в началото на този месец, или края на миналия, третата събота от миналия месец. В затвора в Бургас съм от 2011г., месец ноември. Имах един период на прекъсване, когато бях на лечение в Ловеч - 5 месеца. Когато бях в Ловеч, помещението е било пребоядисано.

ИЩЕЦЪТ П. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Планувате ли, имате ли намерение да се откажете от свиждания, например заради тези две причини.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не, не бих се отказал, моите близки ми оказват подкрепа, имам нужда от свиждания с близките си, имам затруднения да провеждам свижданията си, но мъката ни е много голяма и предпочитаме да се видим отколкото да се откажа .

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Знаете ли дали на ищеца му е отказано свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не съм бил свидетел, не знам. По-рядко прави свиждане именно заради проблемите в стаята. Роднините, които го подкрепят, са в напреднала възраст и не могат да приемат условията. Това той ми го е споделял, познаваме се откакто той влезе в затвора.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – В какво се изразяват трудностите ви при свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Решетките са по-малкия проблем. Решетките пречат за да се видите адекватно, но шумът, цялата тази тълпа, поставена в тава малко помещение, не можеш да чуеш какво ти казват, трябва да се надвиквате постоянно, за да може да се чуете дори и от моите приятели, които са на по-млада възраст, за да бъдат разбрани. Няма поставени устройства за говорене, говорим си през мрежата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам повече въпроси.

Свидетелят беше изведен от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля К.К.С..

Съдът сне самоличността на свидетеля:

К.К.С., който се легитимира със същия вид карта, на която има снимка, ЕГН. На 33 години, осъждан, не е осъждан за лъжесвидетелстване, не е роднина на ищеца, не води дела с ответника.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Кога прави свиждане за последно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – През 2011г. Преустанових свижданията близките си, защото те не могат да ме видят и чуят. Майка ми е възрастна, обезсмисля се цялото свиждане. Само пътят, който трябва да измине до Бургас и обратно е 250 км. В момента живея в гр. Болярово.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Какво може да кажеш за помещението, в което се извършва свиждането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Има прекалено много мрежи, от които ти се замрежва погледа. Имам проблем с очите, майка ми също. Главата те заболява от самите мрежи, които са пред нас. Пред мен има две мрежи, след около 40 см. Още една. Има две мрежи залепени една до друга и след 40 см още една мрежа. Големината на пролуките - трудно мога да си промъкна малкия пръст. Има разлика в мрежите, едната мрежа с другата се различават по големината на дупките и се разминават.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. – Шумно ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Помещението е дълго 6м. и около 2 м. широко. В него има приблизително 10 лишени от свобода и към всеки лишен от свобода има роднини, по 3-4 човека на свиждане. Всеки иска да каже нещо и в крайна сметка не се чува нищо. Едновременно се прави свиждане на 10 лишени от свобода с деца, семейства, роднини.

ВЪПРОС на СЪДА – А ако не се съберат достатъчно хора за свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Изчаква се да се съберат 10 човека и тогава започва. Управата на затвора и дежурния по затвор казват. Събират се 10 човека и тогава се пускат хората на свиждане на тези лишени от свобода. Това чакане може да продължи докато се съберат достатъчно хора. От 8 часа до 11 часа ще пуснат първата група. Въпросът е да се съберат хората. Ако няма хора от 1 часа чакат чак до 5, докато се съберат хора.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА П. –Честа практика ли е да се изчаква и събират ли се достатъчно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. - Събират се.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли прозорци в помещението за свиждане?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Има две малки прозорчета, които са затворени. Високо горе до тавана има два прозореца с размери 1м на 30 см. Боядисани са с бяла боя доколкото видях. Ползва се уж за осветление, но има отражение от крушките и мрежите и е още по-лошо. Между мрежата и лампите са сложени и се отразява от двете страни на мрежите.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Това описание, което направихте на помещението от кога е? Преди малко казахте, че от една година не сте влизали.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – От преди един час, от там ни вкараха и няма никаква промяна. Не са правени ремонти и промени.

Столовете има само за лишените от свобода, като седнем, дъската отпред е на нивото на очите, доста нисък е, тези са ученически столове от преди 2000-та година, те са циментирани в земята. Столът е нисък по принцип и отделно височината се намалява, за да се циментира в земята, Плота е около 1 метър висок.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Задължително ли трябва да стоите седнали?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Задължително, ако не седиш се пуска докладна и получаващ наказание.

ВЪПРОС на ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Подавали ли сте жалба за това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Само до инспектора по социалните дейности съм писал жалби, от които нямаше никакъв резултат.

ВЪПРОС на СЪДА – А тези, които посещават осъдените, има ли столове за тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Те стоят прави, няма столове за тях.

ВЪПРОС на СЪДА – От страната на помещението за посетители има ли разделение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Разделението е с дървената плоскост и от самата мрежа, назад е един метър, назад от мрежите, и от двете страни е по един метър. Частта от страната на осъдените и на посетителите е еднаква.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът изведе свидетеля от залата.

 

ИЩЕЦЪТ П. – Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се приключи събирането на доказателства, няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам искания по доказателствата, да се приключи събирането им.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ИЩЕЦЪТ П. – Искам да кажа, че истинската причина, поради която оспорвам е, че здравословното състояние на майка ми е с два три инсулта и само това е. Искам съда да уважи предявения иск, считам че е основателен и моля да бъде уважен.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Оспорвам изцяло предявения иск като неоснователен, както по същество така и по размер. Моля да ми дадете време за представяне на писмени бележки, както и да присъдите юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че иска е неоснователен и следва да бъде оставен без уважение. Видно от разпоредбата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, държавата отговаря за бедите, причинени на граждани от незаконосъобразни актове, или действия или бездействия на неговите органи и длъжности лица и по повод изпълняването на административни действия. В конкретния случай не се установи незаконосъобразен административен акт, нито незаконосъобразно действие или бездействие на административния орган или служител на съответната организация. Не се установи наличието на някакви вреди било то имуществени или неимуществени, причинени на ищеца. С оглед на казаното моля, да оставите иска без уважение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на ответника в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: