ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 953 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Ищецът Д.В.П., редовно призован, се явява лично.

За ответника по иска – Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т.Ч., надлежно призован, с представено пълномощно по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

Съдът, на осн. чл.144 от АПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

ИЩЕЦ П. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по искова молба подадена от Д.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” София, за заплащане на обезщетение в размер на 9 000лв. за претърпени неимуществени вреди, причинени от администрацията на затвора в Бургас.

 

ИЩЕЦ П.Поддържам исковата молба и уточнението към нея. Свидетелите, които съм поискал са Д., К. и С.,***, свидетелите, които поисках са в затвора. Тези лица са били в затвора за претендирания период, те са на строг режим, Д. прави постоянно свиждания, К. е правил свиждания, а за С. не мога да кажа. С разпита на свидетелите искам да се уточнят последиците върху мен от начина и условията при които се провеждат свижданията, свидетелите имат лични възприятия. Ако е необходимо, моля съдът да назначи проверка на самото помещение, за да се установят условията в него. Справката, която е представена, според мен трябва да носи подпис и печат от В.М.. Началникът се върна на 03.10.2014г. върна се от отпуска, на 01.03.2014г. също беше в отпуск. Гл.инспектор М. отсъстваше до 03-ти октомври. Не оспорвам съдържанието на документа, оспорвам реда на мрежите, мрежите са три. Между лишените от свобода няма преградни стени, преградните стени са между посетителите, няма преградни стени, а от другите, които идват на свиждане има, но са малко.

Помещението за свиждане от страна на лишените за свобода са 10 стола, бетонирани в пода и по време на свиждането лишеният е длъжен да стои на стола, като в отделни случи има изключения и е трудно да се проведе разговор и да види близките си през трите реда мрежи. Лишени от свобода са повече от 10, понякога и повече, общо в помещението са около 50 души с лишените от свобода, 40-50 души са в това помещение. (Свидетелят показва големината на помещението за свиждане, равняващо се на 1/3 част от съдебната зала, която е 47.6 кв.м. - 6.8м/7м.)

Представям писмено възражение по отговора на ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – По доказателствата, моля да приемете справката, представена с писмения отговор. Възразявам на искането за разпита на свидетелите. От представената справка може да се направи заключение за броя на свижданията. Извън писмения отговор, няма какво да добавя. Ако уважите искането за разпит, ще добавя евентуално и други искания.

СЪДЪТ – Представената от Вас с писменият отговор справка не е подписана.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Представям оригинала, на който се вижда, че има подпис, но той е поставен с много светло мастило и не се вижда на копието.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Считам, че ИМ е процесуално допустима и по доказателствените искания - не възразявам да бъдат допуснати до разпит посочените от ищеца свидетели. Моля да изискате от директора на затвора Правилник за вътрешния ред на затвора и по-скоро частта за провеждане на свиждания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, а именно удостоверение от началника на затвора, епикриза на Желка Вълкова, епикриза на ищеца.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства: справка от 01.07.2014г. издадена от началника на Затвора Бургас,

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото, с копие за другата страна, Правилника за вътрешния ред на затвора в Бургас, както и да посочи какъв е размера, площта на помещението, в което се провеждат свижданията и да заяви изрично на колко лишени от свобода едновременно се провеждат свиждания в това помещение.

ДОПУСКА до разпит поисканите от ищеца свидетели Д.Е.Д., С.Х.З. и К.К.С., всички понастоящем намиращи се в Затвора Бургас, които да бъдат конвоирани за следващото съдебно заседание.

ДА се изпрати до началника на затвора искане за осигуряване на тримата свидетели, както и присъствието на ищеца, който също се намира в Затвора Бургас.

ДАВА възможност на всички страни, най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014г. от 11.20ч., за която дата и час да се изпрати искане до началника на затвора за да бъдат доведени тримата свидетели и ищеца в следващото съдебно заседание. Останалите страни – редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: