О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 961               Година 16.04.2009 г.        Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на седемнадесети март две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административен характер дело номер 953 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е образувано е по повод жалба от Н.И.Ф. *** и С.И.Ф. *** против уведомление изх.№ 94-Н-43/06.03.2007г. на кмета на община Созопол. В жалбата се прави искане за отмяна на уведомлението, както и на отчуждаването и на основание чл.31 от ЗОС да им се възстанови отчуждения имот – бивш имот с пл.№ 91 от кв.3 по недействащия план на с.Присад от 1951г., в границите на УПИ ХІ, кв.17 от действащия регулационен план от 1988г.

Ответникът – Кметът на Община Созопол, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като недопустима и неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С молба вх.№ 94-Н-43/05.02.2007г. жалбоподателите са поискали да им бъде възстановена собствеността, намираща се в кв.3, имот 91, попадаща в училищен двор от недействащия план на с.Присад. С писмо изх.№ 94-Н-43/06.03.2007г. на кмета на Община Созопол, лицата са уведомени, че съгласно чл.6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти по реда на ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗДИ и ЗС и във връзка с чл.2, ал.1 от същия закон и чл.1 и 2 от ЗВСОНИ, срокът за подаване на искания с посочване на избрания начин за обезщетяване или отмяна на отчуждаването до съответния областен управител, съответно кметът на общината по местонахождение на имота е изтекъл, във връзка с което не се е произнесъл по възстановяването. Това писмо е обжалвано с жалба вх.№ 94-Н-43/2/27.03.2007г., в която се излагат твърдения, че уведомлението представлява отказ, който е неправилен и незаконосъобразен, тъй като искането е на основание чл.31 от ЗОС, а не на основанията посочени в него. В хода на съдебното производство е ангажирана съдебно-техническа експертиза, заключението по която не е оспорено от страните и е прието от съда.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

По своята същност писмото представлява административен акт, с който административния орган се е произнесъл по допустимостта на искането и същото подлежи на разглеждане по реда на чл.197 и сл. от АПК.

В случая, жалбоподателите са поискали възстановяване на част от бивш имот в кв.3, имот 91, попадаща в училищен двор от недействащия план на с.Присад, т.е. те сами в своята молба считат, че имота не им е възстановен по силата на закона. Ето защо, квалифицирането на искането им от административния орган  като такова по ЗВСОНИ, респективно ЗОСОИ е неправилно. Искането би могло да бъде квалифицирано като такова по чл.31 от ЗОС, § 9 от ПР на ЗУТ или ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, поради което, административният орган е следвало или да го разгледа при всички възможни хипотези или да укаже на лицата да конкретизират правното си основание. След като не е сторил това, той е издал един незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен и преписката да бъде върната за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ постановени от Кмета на Община Созопол отказ, обективиран в писмо изх.№ 94-Н-43/06.03.2007 година.

ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Созопол, за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ :