ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХІ-ти административен състав       

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 952 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕРМИС 2003” ООД , редовно уведомен, се представлява от адв. Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 634 от делото (том ІІ).

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 636 от делото (том ІІ).

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице Л..

 

ПРИСТЪПИ към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Й.Л. - 63 години, българин, български гражданин, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Адв.Е.: На стр.2 от заключението, в таблицата, първите две счетоводни кантори са „Интер информ консулт“ ЕООД и „Интер информ консулт 2“ ЕООД и сте посочили някаква осреднена цена за извършване на счетоводни услуги. Имате ли наблюдение по отношение на тези две фирми, каква е спецификата на дейността на обслужваните от тях търговци?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За посочените, не само за тези две кантори, а и за останалите, информацията ми е предоставена като цени с диапазон. Не съм наясно с клиентите, които тези две дружества обслужват. Информацията, която съм посочил, ми е предоставена от самите дружества.

Адв.Е.: На стр.12 от заключението, в абзаца „От посочените с регистрация клиенти, със сезонна дейност…“  сте посочили няколко търговски дружества, за които твърдите, че това са дружества с търговска дейност и регистрация по ЗДДС. В таблицата на стр.16 от заключението, по въпрос № 6, Вие отчетохте ли, че тези дружества, които сте посочили, извън сезона са заплащали суми по-малко по размер от тези периоди, през които са извършвали дейност. Т.е., отчел ли е вещото лице,  че през определени периоди от годината те имат нулеви декларации?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато услугата е била договорена за изпълнение в годишен размер по възнаграждение, така е направено изчислението -  годишно възнаграждение се дели на 12 и се получава за съответните периоди. Говорим за съответните периоди, ако фирмата е била в кантората, но не и ако е имала периоди, в които е нямала дейност. Например, ако фирмата е от второто тримесечие, съответно и периодът не може да бъде целогодишен.

Адв.Е.: Има ли между тези лица, които сте посочили в т.6 от рекапитулацията, които не са извършвали никаква дейност през годината и задължение на счетоводната кантора е да подава единствено годишна декларация по чл.92 от ЗКПО?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

Адв.Е.: Не разбрах от рекапитулацията в таблицата на стр.26 от заключението как сте формирали тези стойности, които сте посочили. Моля конкретно за 2015г., ако е възможно да обясните дали сте изчислявали за целия период на 2015г. или само периода, който е бил ревизиран - до 30.06.2015г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да бъде за полугодие, тъй като ревизираният период е до месец юни 2015г.

Няма да мога да отговоря в момента на въпроса предвид на това, че лицата, които са включени в изчисленията, между тях има регистрирани по ЗДДС и нерегистрирани. Не съм си направил извадка и в момента не мога да отговоря на този въпрос.

Адв.Е.: Нямам повече въпроси.

 

Юрисконсулт И.: Тази информация как я получихте от фирмите? Устно ли Ви казаха или са Ви предоставили някакви документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Документи не са ми предоставени. Ако ми бяха предоставени такива, бих направил изчисленията по средно претеглена стойност, защото има цени, които са като на жалбоподателя, има и по-високи. Искал съм поне да бъдат разграничени, когато се касае за регистрирани по ДДС клиенти и не такива. Това оказва влияние.

Юрисконсулт И.: Нямам други въпроси.

 

Адв.Е.: Да не се приема заключението в днешно съдебно заседание. Оспорвам заключението изцяло съобразно изводите на вещото лице, включително и рекапитулацията, която е направил по следните съображения:

Първо: Приветствам заключението изцяло единствено и само по отговора на въпрос 5. В отговора на въпрос 5 вещото лице подробно е описало основните фактори, които влияят на счетоводната услуга (стр.16 от заключението). Да,   безспорно описаните фактори влияят на размера на счетоводната услуга за обслужване. В тази връзка считам, че вещото лице следваше определяйки обичайните средни такси и цени на този вид услуга, в таблицата на стр.2 от заключението, да съобрази именно тези основни фактори, които влияят на счетоводната услуга и да вземе за база данните от такива счетоводни кантори, които са близки или идентични по вида на оказаните счетоводни услуги от жалбоподателя. Смея да заявя, че жалбоподателят обслужва преимуществено, да не кажа единствено и само лица от микробизнеса. Микробизнес, предполага лица с много малък семеен бизнес. Даже няма и такива, които да извършват бизнес над малкия или средния. В тази връзка считам за неправилно посочването на двете търговски дружества по т.1 и т.2 в таблицата на стр.2 от заключението, тъй като тези две дружества работят в съвсем различна сфера на счетоводната услуга, клиентите на тези две търговски дружества работят в съвсем различна сфера на бизнеса. Обичайно техните клиенти мат много персонал, което налага обслужване и ангажиране на ресурс в счетоводната кантора, поради което тази цена, която са сложили като средна, превишава 1-2 пъти цената, която е в другите кантори.

В тази връзка считам, изследвайки обичайната средна такса на счетоводните услуги, вещото лице трябва да изхожда от отговора си по въпрос 5. Канторите, за които ще прави сравнителен анализ за този вид услуга, трябва да обслужват вида клиенти, които обслужва жалбоподателя.

На второ място считам за неправилно изчислението на вещото лице на годишните такси по отношение на лица, които извършват сезонна дейност. Да, Бургас е такъв регион, където множество такива търговци извършват сезонна дейност и е нормално заплащането на счетоводната услуга да се извършва на по-високи стойности независимо от регистрация  по ЗДДС на тези лица, през  летния сезон отколкото през други периоди. Единствената счетоводна услуга, която те получават е подаване на справки-декларации, дневници за продажби и покупки с нулеви стойности, което не изисква такъв обем на обработка на счетоводните документи, което влияе на цената.

 Освен това ще кажа, че вещото лице в своята рекапитулация е изчислявало задълженията по ЗДДС в годишен размер, а видно от ревизионния акт периодът на ревизията приключва на 30.06.2015г. В тази връзка считам, че рекапитулацията на вещото лице трябва да съвпада с периода на ревизията.

 Считам, че за разграниченията, които трябва да направи вещото лице е необходимо да се преработи изцяло експертизата, за да се стигне до правилни стойности при рекапитулацията на въпрос 6, поради което считам, че не следва да се приеме експертизата и да се даде срок на вещото лице да съобрази своите пропуски и да изготви ново заключение.

 

Юрисконсулт И.: Моето е становище е да се приеме заключението.

По отношение казаното от колегата, незнам откъде той има наблюдения какво е ползвало вещото лице като база за сравнение. Само като сравнение ще кажа, че ако годишно лицето е имало 120 клиента, ползваното от вещото лице дружество имало 99 и е обслужвало средно 10 клиента на месеца. Единствено за месец декември са налице 32 записа в дневника за продажби. Т.е. вещото лице е ползвало за сравнение дружества, които са с много по-малко клиенти отколкото тези на жалбоподателя и съответно, лично моето мнение е, че таксите, които е ползвало вещото лице са само дадени устно от тези дружества и ако се беше направила една справка в дневника за продажби, сумата щеше да е неколкократно по-висока като такса за обслужване.

 

Реплика на адв.Е.: Казаното от колегата потвърждава още веднъж моето възражение относно използваните счетоводни кантори за определяне на средни цени. По тези съображения считам, че не следва да се приеме експертизата. Резултатът в рекапитулацията на представената експертиза за 2015 по ДДС е близо 30-40% повече отколкото е определен от приходния орган с ревизионния акт.

 

Изявление на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За 2015г. определените размери на данъка, категорично не са за цяла година. Но предвид различният брой периоди за всяко едно от лицата, не мога в момента да кажа за кое, има различие, за да може да се получи този сбор, който е получен.

 

По направеното възражение и като прецени поставените задачи Съдът счита следното:

Експертизата е извършена по искане на жалбоподателя по въпроси, подробни, обстойни и конкретно формулирани в изрична писмена молба (на лист 637 от делото). Съдът, след като съпостави въпросите, които са формулирани, обстоятелствената част и изводите на изготвеното заключение, ПРИЕМА, че вещото лице е отговорило в пълнота на поставените му задачи. Във вида, в който е формулирана молбата за назначаване на експертиза, на вещото лице не е поставена задача да изследва профила на клиентите на счетоводните дружества, които следва да обследва, за да установи размера на обичайната такса и възнаграждение, което те получават за счетоводно обслужване. Вещото лице е изготвило  обемно, подробно, логически обосновано заключение, в което като база за сравнение е използвало както дружества, които са посочили висок размер на получаваните възнаграждения, така и дружества, които са посочили неколкократно (в пъти) по-нисък размер на получаваното възнаграждение.

Съдът ПРИЕМА, че вещото лице Л. се е съобразил с поставената му задача, а възражението на процесуалния представител на жалбоподателя не следва да бъде уважавано, защото вещото лице е отговорило конкретно на поставените му въпроси.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че е определил възнаграждение на вещото лице в размер на 450лв. От представената справка съдът констатира, че вещото лице е извършило работа на стойност, която надхвърля определеното възнаграждение. След като отчете естеството на задачите, труда положен от вещото лице Л., обемът на заключението и конкретните отговори (с изключение на един) на поставените му въпроси, съдът ПРИЕМА, че вещото лице Л. следва да получи допълнително възнаграждение до пълният размер на това, което той е отчел в представената справка –декларация.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят „ЕРМИС 2003“ ЕООД с ЕИК 102857676 да внесе по сметка на Административен съд гр.Бургас (за вещи лица) допълнително възнаграждение на назначеното вещо лице в размер на 150лв.

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок, считано от днес за изпълнение на задължението, като УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанието, съдът ще постанови осъдителен диспозитив.

Адв.Е.: Категорично се противопоставих на приемането на заключението и го оспорих, поради което считам, че не е изяснено делото изцяло от фактическа страна. Считам, че е налице основание за допускане извършването на повторна експертиза, ако Съдът прецени и от три вещи лица, която да отговори на въпросите, които са поставени към приетата по делото експертиза и която да съобрази доводите, които изтъкнах в днешно съдебно заседание по повод оспорване на експертизата.

Ако Съдът ми даде възможност, ще изложа съображенията си в писмен вид и ще конкретизирам и уточня въпросите, които считам за необходими за поставяне на такава повторна експертиза и които ще имат пряко отношение по изясняване на фактическата страна на спора.

Тъй като считам, че спорът към настоящия момент не е изяснен от фактическа страна.

 

Юрисконсулт И.: Считам, че не е налице основание за назначаване на повторна експертиза. Заключението е компетентно, съобразено и вещото лице е отговорило на всички въпроси. Считам, че няма такова основание за изясняването от фактическата страна на делото да се назначава експертиза и това няма как да го направи вещото лице.

 

Реплика на адв.Е.: Това е по усмотрение на органа. Това се вижда и от факта, че органът по приходите установява, че някои лица са заплащали възнаграждение на жалбоподателя в по-голям размер отколкото е средно обичайната цена и приходният орган го приема. Но когато констатира, че лица, които са без дейност (сезонна работа), нерегистрирани по ЗДДС, са заплащали ниска стойност на счетоводната услуга – това не го устройва. Ето защо считам, че делото не е изяснено от фактическа страна и това са все обстоятелства, които следва да бъдат взети предвид при една обективна ревизия. И много правилно вещото лице е отговорило в отговора си на въпрос № 5 от заключението.

 

Дуплика на юрисконсулт И.: До възлагане на ревизията по реда на чл.122 и твърдяните своеволия от страна на органа по приходите не би се стигнало, ако жалбоподателят беше декларирал съобразно Закона всичките си доходи.

 

 

По направеното искане за извършване на повторна експертиза съдът счита следното:

Извършването на повторна експертиза се допуска, когато между обстоятелствената част на експертното заключение и изводите, които вещото лице е направило има съществено противоречие, така че тези две части взаимно да се изключват. В тези хипотези съдът няма как да провери изводите на експерта, защото на практика такова заключение липсва. В конкретния случай заключението на вещото лице по делото е лишено от подобен съществен порок. Експертът е установил факти и въз основа именно на тези факти е извършил своята рекапитулация. Във вида, в който са формулирани въпросите от жалбоподателя не могат да бъдат направени други изводи освен изводите, които е направил вещото лице Л.. Въпросите както са формулирани не поставят акцент върху спецификата на дейността, която извършва съответното дружество, което би трябвало да послужи като образец за сравнение при изготвяне на заключението. Съдът още един път констатира, че вещото лице е използвало устни данни дадени му непосредствено от дружества, извършващи счетоводни услуги, като то не се е фокусирало единствено върху дружества, които осъществяват дейност за големи корпоративни  клиенти или дружества, които осъществяват дейност за клиенти със значителен персонал. Вещото лице се е постарало да се снабди с информация за различни по естеството си счетоводни дружества с различен профил на клиентите. Съдът прави този извод въз основа на посочените от съответните дружества размери на месечните възнаграждения, които са получавали. Самото ревизирано лице е имало различни възнаграждения за различните си клиенти. В този смисъл съдът приема, че експертизата е обоснована, обстоятелствената част съответства на крайните изводи и не е необходимо назначаване на повторна експертиза.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на адв.Е. за допускане на повторна експертиза със същите задачи, формулирани от него към току-що приетата експертиза.

 

Адв.Е.: Във връзка с определението, което току-що постановихте в съдебно заседание, моля да допуснете извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, които ще формулирам подробно в писмена молба, които ще са пряко свързани с установяването на факти и обстоятелства относно изследването на дейността на клиенти на счетоводни кантори, които да са близки или идентични с тези на жалбоподателя, за да може да се направи заключение във вариант, който да е близък или идентичен с дейността на жалбоподателя.

Юрисконсулт И.: Противопоставям се на такова искане. По този начин не знам как ще преценява вещото лице едните клиенти или другите клиенти и какво точно се има предвид с това какви са клиентите.

 

 

         По направеното искане за допускане на допълнителна експертиза  съдът счита, че то е неоснователно. Вещото лице е изпълнило поставената му задача и е дало систематичен пълен отговор на всички поставени въпроси. Допълнителното заключение е допустимо, когато вещото лице не е отговорило на част от поставените му задачи. В конкретния случай това не е така.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на адв.Е. за допускане на допълнителна експертиза със същите или допълнително формулирани въпроси.

 

         Адв.Е.: При това положение, нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт И.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.Е.: Моля да уважите жалбата като съобразите изложените в нея доводи и съображения. Считам, че ревизионният акт е незаконосъобразен.

Моля да ми се предостави срок за представяне на подробни писмени  съображения.

 Претендирам направените по делото разноски за платена държавна такса, депозит и допълнителен депозит за експертиза, адвокатско възнаграждение, за което са представени доказателства.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт и ми дадете възможност за писмено становище. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок със съдебен акт.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: