ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 20.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 952 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „ЕРМИС 2003” ООД - редовно уведомен, се явява адв. Е. – представя пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. И. – представя пълномощно.

 

         Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „ЕРМИС 2003” ООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения за ДДС за данъчни периоди януари 2013 г. – юни 2015 г., както и корпоративен данък за данъчни периоди 2013 г. и 2014 г.

 

СЪДЪТ констатира, че ревизията е проведена по специфичния ред на чл.122-124 ДОПК, при който доказателствената тежест за оспорване  на констатациите в ревизионния акт е възложена върху жалбоподателя, при установяване на основанията за преминаването към облагане по този ред.

В жалбата срещу ревизионния акт не са направени доказателствени искания, но с оглед  специфичната процедура, по която са определени задълженията, съдът счита, че следва да даде още една възможност на жалбоподателя да докаже твърденията си.

Затова, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че върху него е възложена доказателствената тежест в производството.

 

Адв. Е.: Поддържам жалбата. Във връзка с указанията дадени от съда правя доказателствено искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза. Действително ревизията  е по чл.122 и сл. ДОПК и независимо от факта, че презюмптивно органът по приходите каквото е констатирал, това се счита за вярно, но това „вярно” следва да бъде доказано, а не да почива само на предположение. Да се приеме административната преписка.

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства. Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

ДОПУСКА поисканата от адв. Е. съдебна експертиза, съгласно молбата представена в днешното съдебно заседание .

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Й.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 450,00 лева, вносимо от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2016 година от 13,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: